Пошук по сайту


Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!»

Урок 1 Епіграф до уроку: «У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!»

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
І семестр ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

УРОК 1

Епіграф до уроку:

«У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу й не зале­жить від нього!»

Л. Бернстайн

Тема. МузикаЙ. С. Бахай сучасність.

Мета. Виявити особливості й відмінності академічної та розважальної музики за їхнім життєвим змістом і призначенням, роль музичного мистецтва у су­спільстві в різні історичні епохи та в житті кожної людини. Засвоїти значення понять і термінів «серйозна (академічна)» та «легка (розважальна, естрадна, популярна музика», «естрада», «тока­та». Закріпити визначення понять «стиль», «полі­фонія» , «фуга».На основіодного з найвідоміших творів Й. С. Баха - «Токата і фуга ре мінор» — обговорити питання про роль і значення творчо­сті видатного німецького композитора в розвитку музичного мистецтва різних епох, зокрема сучас­ного. Розвивати в учнів навички глибокого, по­рівняльного аналізу виконання музичних тво­рів. Формувати інтерес до поліфонічної музики й творчості Й.С.Баха Виховувати любов до при­роди й краси,

Музичний матеріал: Й.С.Бах. «Токата і фуга ре мінор» (слухання); Л. Квінт. «Здрастуй, світ» (розучування).

Тип уроку: урок уведення в тему.

Обладнання: музичні інструменти (баян), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна дошка,портрети композиторів Й. С. Баха, Л. Квінт, під­ручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Воло­шина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання пісні «Шкільний корабель » Г. Струве або пісні про школу на вибір учителя.

Виконання пісні «Шкільний корабель» композитора Г. Струве.

2. Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

Бесіда-діалог учителя з учнями щодо музичних вражень, отри­маних під час літніх канікул. (Під час бесіди-діалогу слід звернути увагу учнів на життєвий зміст прослуханих творів.) Учитель

 • Яку музику ви слухали під час літніх канікул?

 • Які музичні телепрограми та конкурси ви запам'ятали?

 • Які музичні твори, пісні ви можете продемонструвати?

 • У якому музичному стилі вони звучали: класицизмі, баро­ко, романтизмі чи імпресіонізмі?

(Учні розповідають про свої враження, по можливості ілюстру­ють або виконують фрагменти інструментальної чи вокальної му­зики.)

 • Якою з пісень ви хотіли б підсилити нашу бесіду?

 1. Виконання пісні за бажанням учнів.

4. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. У цьому навчальному році ви продовжуватимете пізнавати світ музичних образів. Однак порівняно з минулим ройком, завдання, які вам доведеться розв'язувати на уроках музики, будутьскладнішими.

Тема І семестру має назву «Відлуння епох у музичному мисте­цтві». Мистецтво дає можливість уявити духовний образ кожної епохи, тому «відлуння епох» (бароко, класицизму, романтизму тощо) — це духовний зв'язок усіх часів. «Музика — це звучання часу, його дух» (С. Коньонков), а «мистецький шедевр народжу­ється навіки» (В. Гюго).

Музичні твори минулих епох і сьогодення звучать поряд, во­ни впливають на життя, людей і ведуть Нескінченний діалог із ре­альністю. Вони прагнуть будувати світ, людину згідно із законами Добра, Краси та Любові. Тема II семестру, яка має назву «Музи­ка в діалозі із сучасністю», присвячена саме цим проблемам, тобто проблемам взаємодії музичного мистецтва й сучасності.

У цьому навчальному році ви познайомитеся з тим, як взаємо­діють між собою академічна (серйозна) та розважальна(легка) му­зика. Існування цих жанрів у мистецтві, житті є таким самим при­родним, як різноманітне емоційне життя людини.

Слід запам'ятати, що «серйозна й легка музика — це поєднані між собою великою кількістю каналів дві протоки однієї могутньої ріки» (А. Сохор, музикознавець).

Розкривати таємницю впливу музики минулих епох, яка ді­йшла до нас через століття, долаючи руйнівну стихію часу, ми роз­почнемо з музики Баха, бо він, «Йоганн Себастьян Бах — велика таємниця! Таємниця людського генія, таємниця розуму й почут­тів» (А. Котляревський, музикознавець ).

Відомий учений Альберт Енштейн зазначав, що в музиці Баха він чув «гармонію Всесвіту». Феномен Баха, його «гармонію Все­світу» нам допоможуть зрозуміти органні твори композитора, які ми слухали раніше, а також один із його найвідоміших ранніх тво­рів «Токата і фуга ре мінор».

Твір «Токата і фуга ре мінор» Й. С. Бах написав у молоді ро­ки в так званий веймарський період творчості (у місті Веймар Бах упродовж кількох років працював помічником придворного ка­пельмейстера).

Ця музика, яка народилася, мабуть, із блискучої імпровізації, а потім була записана й відшлі­фована, сповнена юнацького на­тхнення.

 1. Уявна музична подорожна батьківщину композитора.

Учитель. Уявімо, що ми по­трапили до Німеччини. Ось ми за­ходимо до Кельнського собору,. Роз­гляньмо його зовнішній вигляд. Велич цього собору ніби з'єдналась із величчю бахівської музики.

 • Що характерно для архітектури собору?

 • У якому стилі вона виконана?

6. Слухання твору «Токата і фуга ре мінор» Й. С. Баха.

 • Яке враження справив на вас цей органний твір композит тора?

 • У чому полягають жанрові особливості токати?

(Цей твір належить до поліфонічного циклу, у який входять

 • Зверніть увагу на зображення органа, улюбленого інстру­мента Й. С. Баха, супутника всього його творчого життя.

Що означає термін «токата» ?
Звернімося до словника

Токата (італ.toccata, відtoccare доторкатися) — віртуозна інструментальна п'єса для клавішних інструментів, витримана за­звичай у швидкому, розміреному, чітко ритмованому русі.

Токата була відома ще в епоху Відродження. Це був урочисто-сигнальний твір для духових інструментів та литавр, який вико­нували як святкові фанфари. У XVIII ст.— це вступ фанфарного характеру до опер та балетів.

Надалі токата — як клавірний твір — виконувала роль вступу (прелюдії до хорових духовних творів) і лише згодом стала само­стійним жанром.

Чи помітили ви, як проходив розвиток основної теми фуги? • Який висновок щодо особливостей фуги ви можете зробити?

 • Що означає термін «фуга»?

Звернімося до словника

Фуга (від лат.fuga — втеча) — найбільш розвинута форма по­ліфонічної музики, в основі якої лежить імітація (наслідування) та багаторазове послідовне видозмінене повторення різними голо­сами однієї або кількох тем.

Підсумок учителя

Тема фуги у творі інтонаційно пов'язана з токатою. Вона по­стійно змінюється, розкривається різними гранями в різних темб­рах і регістрах.

Запитання до учнів

 • У яку епоху жив і творив Й.С. Бах?

 • Який музичний стиль притаманний творчості композитора: романтизм, класицизм, імпресіонізм чи бароко?

 • Майже 800 років живе в мистецтві ім'я Йоганна Себастьяна Баха. Чим близька людині XXI ст. його музика?

 • Що знайшли для себе в ній ви?

7. Гра «Мистецтвознавець».

Уявіть, що кожен із вас — мистецтвознавець. У яких кольо­рах, символах, художніх образах ви відобразили б своє враження від музики Й. С. Баха? Які поетичні слова ви знайшли б для музи­ки Й.С. Баха?

Послухайте вірш Бориса Дубровіна «Бах у Домському соборі»:

Бах в Домском соборе.

  

Звучанье Баха

Снова первозданно,

Его дыханье

Рвется в вышину.

И мы у этой пленницы органа –

У музыки,

У музыки в плену.

 

То гром грозы,

То оклик океана,

То вздох дождя,

То колокола стон,

То звук слезы,

Сорвавшейся нежданно,

А то ручья

Веселый перезвон.

Бой хрусталя,

Биение капели,

Как взлет весны,

Собора небосвод.

Сама Земля

В предчувствии апреля

Сквозь сны и стены

Музыку несет.

 

 

Так слит со сводом

Домского собора

Весь небосвод со звездной

высотой,

Как ты со мною жаждою

простора,

Как я  с  тобою сердцем

и мечтой. • Чи такі слова ви хотіли сказати на честь Баха? Якою музикою вони для вас прозвучали?

Послухайте висловлювання щодо музики Й. С. Баха:

«У його музиці криється могутня сила. Вплив його музики не підпорядкований впливові часу і не залежний від нього!» (Л. Бернстайн).

«Якщо життя забере в тебе надію й віру, один бахівський твір здатен усе повернути» (Ф. Мендельсон-Бартольді).

Як ви їх розумієте? ,

8. Розучування пісні «Здрастуй, світ!» композитора Л. Квінтна слова В. Кострова.

а) Слово вчителя.

У творчості композитора Лори Квінт ця пісня займає особливе місце. Саме вона принесла авторці перший справжній успіх. Уні­кальним і незабутнім було перше виконання цієї пісні на закритті Ігор Доброї Волі в Таллінні (Естонія) в 1986 році. Її виконував ан­самбль зірок російської естради.

(Звернення до портрета композитора, фотознімка першого ви­конання пісні.)

Згодом мелодія пісні довгий час буде виконувати роль позив­них на радіо.

б) Слухання пісні «Здрастуй, світ!».

Запитання до учнів

— Що оспівано в цій пісні? Які почуття вона викликає?

 • Чи почули ви відлуння бахівських образів у пісні, створеній у кінці XX століття?

в) Розучування першого куплету пісні з опорою на нотний запис.

9. Гра «Композитор».

 • Познайомтесь із текстом приспіву та складіть свою мелодію на його слова.

 • Послухайте композиторський варіант приспіву та розучіть його на слух.

10. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

 • Які враження справила на вас музика Й. С. Баха?

 • Чим близька людині XXI ст. музика Й. С. Баха?

 • Як ви розумієте значення музичного терміна «поліфонія»?

Поліфонія — це багатоголосий склад музики, усякому окреміголоси чи групи голосів мають самостійне значення та інтонаційно-ритмічний розвиток.

 • У якому жанрі — академічному (серйозному) чи розважаль­ному (легкому) — написаніпісня «Здрастуй, світ!» й «Тока­та і фуга ре мінор» ?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

11. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Визначати її жанр та образ­ний зміст. Вивчити формулювання музичних термінів.

12. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання пісні «Здрастуй, світ!» Л. Квінт.

УРОК 2
Епіграф до уроку:

«Й. С. Бах — це такий гігант, що сприймається не як особистість, а як могутня творча лабораторія, у якійперековувалися всі творчі навички, стилі, тенденції та пошуки музики його часу».

Б.Асаф'св

Тема. Бахівські традиції в музиці XX ст.

Мета. На прикладі арії з «Бразильської бахіани № 5» по­знайомити учнів із творчістю бразильського ком­позитора XX ст. Ейтора Вілла-Лобоса. Розвивативміння характеризувати основні риси творчості відомих композиторів минулих епох і сучасності. Закріпити визначення понять «арія», «академіч­на (серйозна) музика». Розвивати вокально-хорові навички та вміння орієнтуватися в стильових на­прямах музичного мистецтва. Формувати інтерес до творчості Е. Вілла-Лобоса, Й. С. Баха, Л. Квінт, глибоке розуміння класичної музики. Виховува­ти почуття краси, оптимізму, любові до життя.

Музичний матеріал: Е. Вілла-Лобос. Арія з «Бразильської бахіани № 5» (слухання); Л. Квінт. «Здрастуй, світ» (розучу­вання).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні Інструменти (баян), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрета композиторів Е. Вілла-Лобоса, Л. Квінт, фотознімок «Ріо-де-Жанейро, столи­ця Бразилії», підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковcька), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання «Токати і фуги ре мінор» Й. С. Баха.

2. Актуалізація музичного досвіду учнів.

 • Яка музика прозвучала на початку нашого уроку?

 • Який образний зміст, характер має ця музика?

 • Чим близька людині XXI ст. музика Й. С. Баха?

 • У якому жанрі — академічному (серйозному) чи розважаль­ному, «легкому» — написана «Токата і фуга ре мінор»?

3. Мотивація музично-навчальної діяльності учнів.

 • Чим можна пояснити інтерес сучасних митців до творчості майстрів минулих епох, творчості Й. С. Баха?

 • Які твори мистецтва ви можете згадати?

— Чи знайомі вам ці рядки російського поета Миколи Ушакова:

«Нам любий Бах...

Та як про це сказать?

Не те, щоб нині музики не стало,

Але такого чистого кристалу

Не дарувала неба благодать...»?

Бразильський композитор Ейтор Вілла-Лобос був одним із тих, хто у своїй творчості передав глибоку любов і шану до музики ви­датного композитора Й. С. Баха.

4. Слухання арії з «Бразильської бахіани № 5» композитора

Е. Вілла-Лобоса.

а) Повідомлення вчителя або учня - «музикознавця».

Бразильський композитор, диригент, гітарист і музичний Ді­яч XX ст. Ейтор Вілла-Лобос є засновником національної кла­сики Бразилії, Бразильської музичної академії та її перший президент,

Народився композитор у 1887 році в Ріо-де-Жанейро, столиці Бразилії.

(Звернення до фотознімка «Ріо-де-Жанейро, столиця Бра­зилії».)

Першим учителем музики Ейтора був його батько, який почав навчати сина гри на віолончелі із шести років. А вже в 16 років Ей­тор здійснив самостійну подорож Бразилією, записуючи народні пісні та виконуючи власні в супроводі гітари. Це сприяло розкві­ту його власної різножанрової творчості на основі народного фоль­клору й класичних традицій.

Серед творів Е. Вілла-Лобоса — кілька опер, 15 дитячих балетів та інших оркестрових жанрів, інструментальна, вокально-інструментальна музика, пісні, аранжування творів И. С. Ба­ха, С. Рахманінова для хору, оркестру, обробки народних пісень тощо.

Вілла-Лобос обожнював музику Баха. Він знав і міг вико­нати кожний його жанр й у своїх оригінальних композиціях не лише використав певні прийоми та інтонаційні риси творчо­сті німецького майстра, а й зазначив ім'я Баха в назві циклу — «бахіана».

У 1940-х роках після двох поїздок до Європи Вілла-Лобос ство­рив новий цикл із п'яти «Бразильських бахіан» — сюїт для різно­го складу виконавців. Тими творами Вілла-Лобос хотів передусімуклонитися імені й творчості Баха — неперевершеного зразка для композиторів усіх часів і народів.

б) Слухання арії з «Бразильської бахіани № 5» Вілла-Лобоса.

 • Які враження справила на вас музика Е. Вілла-Лобоса?

 • Який характер музики, особливості будови арії?

 • Що характерно для звучання мелодії арії?Виконайте фрагмент арії як вокаліз.

Що нагадує акомпанемент до мелодії цього твору?

 • Яку атмосферу він створює?

Два такти вступу (віолончелі ріzzісаtо) імітують гітарний су­провід, створюють атмосферу серенади.

На фоні супроводу лунає вокаліз мрійливого ліричного харак­теру, що згодом переростає в нову мелодію у стилі старовинних пісень.

Російська поетеса Анна Ахматова, почувши цю арію у вико­нанні відомої співачки Галини Вишневської, написала вірш (див. «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко та інші), с. 23).

 • Які враження справила на вас ця музика і як би ви змогли виразити їх — малюнком чи поетичними рядками?

 • Чому композитор назвав свій твір «Бразильська бахіана»?

Арія з «Бразильської бахіани № 5» — одна із перлин світової

музичної класики. Музика арії (дует жіночого голосу й віолончелі) сповнена любові до прекрасного в житті, до вічних людських цін­ностей, що не підвладні часові.

Бахівські глибини втіленої думки та поліфонічність викладу поєднуються в «бахіанах» Вілла-Лобоса з інтонаціями бразиль­ського фольклору — елементами танцювальності та пристрасним, відвертим і «нетерплячим» вираженням почуттів.

 • У якому жанрі музичного мистецтва написана арія: акаде­мічному (серйозному) чи розважальному (легкому)?

 • Яке значення має творчість Е. Вілла-Лобоса для розвитку як національної, так і світової музичної культури?

«Вілла-Лобос залишиться однією з видатних постатей сучасної йому музики та найбільшою гордістю країни, що його народила» (П. Казальс, іспанський віолончеліст, педагог і диригент).

У музиці Вілла-Лобоса узагальнено його блискучі знання бра­зильського фольклору, в якому поєднались елементи індіанської, африканської, а також іспано-португальської та інших європей­ських музичних культур.

Думаючи про майбутнє Бразилії, її культуру, Вілла-Лобос за­провадив обов'язкове вивчення музики в школах Бразилії і склав для цього навчальну програму, що ґрунтувалася на багатій наці­ональній музичній культурі. Він написав посібники для хорових колективів, організовував грандіозні концерти під відкритим не­бом, збираючи дитячі хори кількістю до 44 тисяч.

5. Розучування пісні «Здрастуй, світ!» («Здравствуй, мир!») Л. Квінт (другий куплет).

 • Який образний зміст має ця пісня?

 • До яких важливих і вічних понять звертаються її автори? (Світ, друг, дім,радість, майбуття, любов тощо.)

Аналіз поетичних та музичних засобів виразності. (Під час вокально-хорової роботи над піснею слід звернути ува­гу на чітку дикцію, плавність виконання, чистоту інтонації, вико­навський план пісні.)

 • Які пісні подібної тематики ви можете згадати? Виконання пісень за

бажанням учнів.

6. Гра «Композитор».

Уявіть, що кожен із вас — композитор. Кому з видатних ком­позиторів минулих епох ви присвятили б свій музичний твір?

7. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

 • Чи схвилювала вас музика композиторів Е. Вілла-Лобоса та Л. Квінт?

 • Чим можна пояснити інтерес сучасних митців до творчості майстрів минулих епох?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

8. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Відобразити свої враження від музики уроку в улюбленому виді мистецтва.

9. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання пісні «Здрастуй, світ!» Л. Квінт.

УРОК 3

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок Сила тертя Мета уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з силою тертя, видами сили тертя, з’ясувати, у чому їх особливість, чим вони відрізняються від інших...

Підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал
Гра може тривати цілий урок або бути одним із його взаємопов'язаних елементів. Перетворюватіі урок у безперервний ланцюжок ігор не...

Фотоелектричний ефект І його закони. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: познайомити учнів з фотоелектричним ефектом І його законами, розглянути історію дослідження фотоефекту; розвивати творче...

І. Курієнко Люди, час, факти
На початку повісті, що друкувалася в газеті я писав, що моєю метою було розповісти про рідне місто його мешканцям, розповісти про...

Урок-дослідження, ми вирішили з учителям основ здоров’я провести...
Розвивати системне та креативне мислення учнів шляхом впровадження методів проблемного навчання. Вдосконалювати навички учнів у розв’язуванні...

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі...
Мета уроку: ввести поняття «електричний опір», пояснити природу його виникнення; перевірити рівень знань учнів з раніше вивченого...

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі...
Мета уроку: ввести поняття «електричний опір», пояснити природу його виникнення; перевірити рівень знань учнів з раніше вивченого...

Уроку з фізики в 9 класі тема уроку
Тема уроку. Електричний опір. Залежність опору провідників від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір...

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес....
Мета уроку: дати поняття про фізичну картину світу, показати його матеріальну єдність, своєрідність форм руху матерії; формувати...

Задача (3б.) Задача(3б.)
Як називається сила,що діє на заряджені частинки в ел полі? Яке явище називають радіоактивністю, хто його відкрив?База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка