Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії

Сторінка1/78
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії ...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2 "Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності"


Зміст документу


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Д О В І Д Н И К

16.02.1998 N 24

( Довідник втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

праці та соціальної політики

N 336 ( v0336203-04 ) від 29.12.2004 )

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик

професій працівників

(друге видання)

ВИПУСК 1

"Професії працівників, які є загальними для всіх видів

економічної діяльності"

РОЗДІЛ 2 “Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності"


(До другого видання включені кваліфікаційні характеристики

професій Референт керівника підприємства (установи,

організації) (затверджена Мінпраці 15 квітня 1999 р.

( n0020203-99 ), Фахівець із стандартизації та

сертифікації (затверджена Мінпраці 10 грудня 1999 р.

( n0002203-99 ), Асистент референта керівника

підприємства (установи, організації) (затверджена

Мінпраці 14 лютого 2000 р., Конторський

службовець (бухгалтер) (затверджена Мінпраці 23 травня

2000 р., Агент, Агент з нерухомості,

Агент комерційний, Агент рекламний, Агент торговельний,

Аудитор, Брокер, Дилер, Економіст, Інженер, Комівояжер,

Технік, Технікпрограміст, Хронометражист (затверджені

Мінпраці 12 грудня 2000 р.). Внесені певні зміни до

кваліфікаційної характеристики професії Інженер з охорони

праці (наказ Мінпраці від 26 лютого 1999 р. N 19

( v0019203-99 )

( Із змінами, внесеними згідно з Документом

Міністерства внутрішніх справ

( n0001320-99 ) від 12.01.99 )

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці

N 221 ( v0221203-00 ) від 04.09.2000)

( Розділ 1 див. в ( va024203-98 )

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Випуск 1 “Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, розділ 2 “Професії робітників які є загальними для всіх видів економічної діяльності”. — Краматорськ: Центр продуктивності. 2001, 281 с.

Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Випуск затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. N 24, зміни — наказом Мінпраці від 4 вересня 2000 р. N 221.

До цього випуску увійшли професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності відповідно до випуску 01 ЕТКС “Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства” (М.: Экономика, 1990, а також професії робітників з “Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады” (М.: Экономика, 1990), які не включені до інших випусків Довідника.

У випуску враховані раніше затверджені зміни та доповнення до чинних характеристик.

Випуск підготували: Бережна Л.М., Матюшенко В.А., Овсєєнко Г.В., Рябуха В.О., Трифонова О.І. (Центр продуктивності Мінпраці); Овчаренко П.П., Дворник О.І., Сова В.К. (Міністерство праці та соцуіальної політики України).

Наукове керівництво: Єременко В.О., канд. економ. наук (Центр продуктивності Мінпраці).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Довідник) є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведені у Класифікаторі професій (ДК 003 — 95).

Довідник містить показники та ознаки, які зближують його з методологічної, методичної та нормативно-практичної сторін з національними виданнями такого спрямування інших країн, а також враховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації праці і Співдружності незалежних держав.

2. Довідник складається із випусків і розділів випусків, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.

Кожен випуск або розділ випуску містить обов’язкові частини, співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором професій, а саме: “Керівники”, “Професіонали”, “Фахівці”, “Технічні службовці”, “Робітники”. Зміст випуску або розділу випуску складається із “Вступу”, “Кваліфікаційних характеристик”, вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами, а також допоміжних покажчиків переліків професій з діапазонами розрядів.

3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: “Завдання та обов’язки”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги”, “Спеціалізація”, “Приклади робіт”.

3.1. Розділ “Завдання та обов’язки” подає опис робіт, властивих для даної професії. Для визначення професійних завдань та обов’язків застосовані посилання на галузь необхідних знань, устаткування, машини, інструмент, сировину, матеріали, деталі, продукцію та послуги.

3.2. Розділ “Повинен знати” містить описи знань, умінь, навичок, методів і прийомів безпечного виконання робіт, засвоєння і застосування яких є обов’язковим. У цілому галузі знань і способи реалізації робіт тісно пов’язуються з напрямами необхідної для цього освіти, практичною підготовкою у вигляді професійної спеціалізації відповідно до досягнень науки, техніки, технологій, організації праці на виробництві чи у сфері послуг.

3.3. У розділі “Кваліфікаційні вимоги” визначений рівень спеціальної підготовки працівника, який необхідний для виконання покладених на нього обов’язків, і вимоги до стажу роботи.

Для професійної групи “Керівники” встановлені три типи вимог, обов’язкових для керівників первинних підрозділів, керівників структурних підрозділів вищого рівня, керівників підприємств, установ, організацій.

Для професійної групи “Професіонали” використовуються два типи вимог — для 4-х і 5-ти рівнів професійного групування. Різниця між ними полягає в тому, щоб раціонально використати грунтовно підготовлених працівників з освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”. Саме для цього запроваджені 4 і 5 рівнів кваліфікаційних категорій. Даний тип кваліфікаційних вимог стосується розробників у складі груп наукових співробітників, а також професіоналів із різних галузей науки і практики, які зайняті на складних і відповідальних роботах.

Для професійної групи “Фахівці” (техніки) діють три рівні кваліфікаційних категорій.

Професійна група “Технічні службовці” включає професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти або повної загальної середньої освіти та курсового професійно-технічного навчання, курсового чи індивідуального навчання на виробництві, у сфері послуг.

Професійна група “Робітники” містить вимоги до виконавців щодо складності виконуваних робіт та необхідних знань. Кваліфікаційні характеристики вищих розрядів не повторюють вимоги кваліфікаційних характеристик нижчих розрядів.

3.4. Розділ “Спеціалізація” подає дані про похідні назви професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування професії.

3.5. У розділі “Приклади робіт” наводяться назви робіт і пов’язаних з ними машин і устаткування, безпечних та нешкідливих умов виконання зазначених робіт, засобів оснащення технологічних процесів.

Розділ “Приклади робіт” розробляється для розрізнення складу і переліків робіт за кваліфікаційними розрядами (категоріями) або у випадках, коли зміст розділу “Завдання та обов’язки” викладений у скороченому чи загальному варіанті.

4. Довідник є нормативним документом, обов’язковим у питаннях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Довідник призначений для таких цілей:

а) розроблення стратегії і програм соціально-економічного розвитку суспільства з урахуванням змін у професійно-кваліфікаційному складі і структурі зайнятих працівників, реалізації державної політики зайнятості населення;

б) планування професійних перетворень у характеристиках робочої сили;

в) якісного аналізування стану попиту на професійно підготовлену робочу силу;

г) визначення особливостей ринків праці;

ґ) ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;

д) кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти, відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду (категорії) з урахуванням вимог охорони праці;

е) визнання кваліфікаційного статусу працівника;

є) розподілу робіт за складністю, відповідальністю і стажем праці, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників;

ж) організації і ведення виробничих процесів;

з) застосування у навчальній, нормативно-технічній, технологічній та сертифікаційній документації, процесах розроблення і впровадження продукції у виробництво;

и) присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та робіт у закладі освіти або на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації;

і) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

й) переписів, наукових досліджень, обстежень, опитувань, анкетувань тощо, які стосуються або включають питання професійно підготовленої робочої сили, а також для статистичних узагальнень; к) порівняння назв, змісту і поширеності робіт за професією і кваліфікацією цього Довідника й аналогічних довідників інших країн для практичних професійних завдань.

5. Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом із тарифними сітками (схемами посадових окладів), тарифними розрядами, тарифними ставками та коефіцієнтами (міжкваліфікаційними співвідношеннями), які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та трудовими договорами.

6. Згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі Довідника роботодавець розроблює та затверджує посадові інструкції для керівників, професіоналів та фахівців, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації. Для технічних службовців і робітників у разі необхідності розроблюються робочі інструкції.

Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови і послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, в разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.

Періодичне уточнення змісту посадових (робочих) інструкцій працівників повинне забезпечити раціональний розподіл та необхідну кооперацію їх праці під час виконання нових завдань та обов’язків.

7. Посадові інструкції складаються із розділів: “Загальні положення”, “Завдання та обов’язки”. “Права”, “Відповідальність”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги” та “Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою”.

У робочих інструкціях розділи “Загальні положення”, “Взаємовідносини (зв’язки) за професією” можуть бути відсутні.

7.1. У розділі “Загальні положення” наводяться дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та припинення трудовою договору, класифікаційні критерії, визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо.

7.2. Розділ “Завдання та обов’язки” розкриває зміст робіт, які мас виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця.

7.3. У розділі “Права” визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

7.4. Розділ “Відповідальність” містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою, професією або роботою.

7.5. У розділі “Повинен знати” подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань, умінь, майстерності працівника, викликані реальними умовами виробництва, особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.

7.6. Розділ “Кваліфікаційні вимоги” містить норми, які стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх, для повного і якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці.

7.7. Розділ “Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою” розкриває взаємовідносини та зв’язки з іншими працівниками у підрозділі і за його межами, умови заміщення у разі відсутності тощо.

8. У зв’язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов’язки, роботодавець може доповнювати посадові (робочі) інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів, технологічних карт, інструкцій та інших нормативних документів, встановлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

9. Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій,

9.1. усі працівники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержувати норм технологічного процесу;

в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

ґ) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

д) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

е) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

є) додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ж) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

з) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

9.2. усі керівники повинні:

а) розробляти директивні та керівні матеріали, створювати можливості для майбутнього розвитку;

б) впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати умови для удосконалення організації виконання робіт і управління підрозділами;

в) відповідати за налагодження ефективних виробничих (службових) взаємовідносин і зв’язків між працівниками;

г) стежити за додержанням вимог посадових (робочих)

інструкцій;

ґ) аналізувати стан виконання планів, організації робіт;

д) відповідати за порівняльні показники для визначення відповідності планових завдань виконаним роботам;

е) удосконалювати форми винагородження та заохочення працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей, складності та умов праці, результатів господарської діяльності підприємств, установ, організацій;

є) застосовувати методи оцінювання результатів управлінських рішень (стратегічне планування, визначення цілей і пріоритетів, раціональне використання ресурсів виробництва тощо):

ж) накопичувати інформацію від замовників, постачальників та партнерів з метою поліпшення якості робіт;

з) забезпечувати проектування і впровадження всіх видів професійних виконавських процесів (робіт), постійно дбати про їх оцінювання та поліпшення;

и) відповідати за формування на виробництві, у сфері послуг освітнього та кваліфікаційного рівнів, необхідних для успішного виконання працівниками робіт;

і) постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку нормальної життєдіяльності працівників, створення добробуту мотивації їх до досягнення високих економічних результатів;

ї) створювати необхідні умови для успішного ведення робіт особливо для виготовлення нових виробів (надання нових послуг), поширення їх на товарні ринки (ринки послуг), встановлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами та з конкурентами;

й) удосконалювати соціальні відносини на підприємстві, в установі, організації, запроваджувати високу культуру людських стосунків;

к) застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації виробництва (робіт).

10. Працівники повинні знати і застосовувати на практиці знання про:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірмі в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

в) призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

е) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

д) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

е) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

11. Працівники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах, для яких діючими правилами та інструкціями встановлені особливі вимоги виконання, в тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержувати нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

12. Атестація працівників, які виконують інспекційні, контрольні, наглядові, приймальні та подібні роботи, провадиться в терміни, що не обов’язково збігаються з підвищенням їх кваліфікаційного рівня. Процедури і терміни атестації розроблюються, встановлюються і впроваджуються органами, уповноваженими законодавством України на проведення атестаційних випробувань.

13. Працівники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування — оператори, машиністи, апаратники, електромонтери та подібних професій, — повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

14. Випускники професійно-технічних та вищих закладів освіти можуть претендувати на зайняття відповідних робіт за професіями, освітньо-кваліфікаційними рівнями і розрядами (категоріями). Для цього вони повинні мати документи про освіту державного зразка та про присвоєння кваліфікаційного розряду (категорії).

15. Кваліфікаційні розряди (категорії) підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують професійні чи посадові завдання та обов’язки, норми праці, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

16. Роботодавець може, виходячи з негативних результатів кваліфікаційної атестації або випробувань, запропонувати працівникові роботи нижчого кваліфікаційного розряду (категорії). У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.

17. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції або робіт працівникові може бути знижена кваліфікація на один розряд (категорію). Поновлення розряду (категорії) провадиться не раніше ніж через три місяці після зниження в тому ж порядку, як і підвищення розряду (категорії).

18. Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути враховані (призначені) на відповідні роботи (посади).

19. У необхідних випадках відповідність робіт певному кваліфікаційному розряду (категорії) визначається і використанням тих робіт, які наведені робочих інструкціях, технологічних картах, регламентах та інших нормативних документах, розроблених стосовно умов і специфіки конкретного виробництва (сфери діяльності).

20. Нові роботи оцінюються зіставно — реєстраційним методом і відносяться до аналогів, описаних у споріднених кваліфікаційних характеристиках.

21. У межах систем сертифікації продукції (робіт) працівники повинні проходити цільове професійне навчання. Після його завершення, успішного складання екзаменів, кваліфікаційної атестації та одержання сертифікатів вони можуть бути допущені до виконання вказаних робіт.

22. Роботодавець організує систематичне навчання працівників з питань охорони праці.

23. Прийняття на роботу за професіями “старший працівник” або “бригадир” здійснюється в тому випадку, коли працівник має спеціальну підготовку з управління виробничими групами і високий кваліфікаційний рівень.

24. У разі виконання працівником робіт, віднесених до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін з професії, яка визнана основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.

25. Похідні професії, назви яких утворені за допомогою додаткових ознак типу “заступник”, “старший”, “змінний”, “районний”, “дільничний” тощо, мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що і базові професії.

26. У всіх записах про виконувані роботи слід застосовувати повну назву професії відповідно до цього Довідника і кваліфікаційний розряд (категорію), наприклад: “Інженер-проектувальник (планування міст) 1 категорії”, “Слюсар-інструментальник “7 розряду”. “Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань 5 розряду” тощо.

27. У разі необхідності органи виконавчої влади, професійні спілки, асоціації роботодавців, наукові товариства, підприємства та установи можуть подавати міністерствам (відомствам) — розробникам відповідних випусків обгрунтовані проекти змін і доповнень до цього Довідника.

28. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі:

а) систематизації груп професій відповідно до нових явищ на світових, національних, регіональних і галузевих ринках праці;

б) одержання результатів наукових досліджень, впровадження технологічних нововведень, появи нових професій і робіт або їх ознак і параметрів, усунення застарілих, маловживаних і невживаних робіт а також застосування новітнього або досконалішого устаткування машин, матеріалів, інструментів, виробництва нових видів продукції тощо;

в) розширення і поглиблення змісту робіт (завдань і обов’язків) збільшення, зменшення або раціоналізації їх кількості: г) уточнення переліків прикладів робіт;

г) удосконалення кваліфікаційних вимог;

д) зміни освітніх і кваліфікаційних рівнів;

е) реєстрації додаткових відомостей, даних, показників застосовуваних у кваліфікаційних характеристиках професій;

є) удосконалення розробки кваліфікаційних характеристик професій та описів робіт;

ж) зміни назв професій і робіт;

з) уточнення професійної термінології тощо.

29. Міністерство праці та соціальної політики України у встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх узгодження або затвердження, які є обов’язковими для учасників національного ринку праці до виходу нового видання цього Довідника.

ВИПУСК 1

"Професії працівників, які є загальними для всіх видів

економічної діяльності"
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка