Пошук по сайту


План роботи

План роботи

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Затверджено

Радою Кручанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протокол № ___ від 16.06.2014 року

Голова ради Т.О.Онищенко

ПЛАН РОБОТИ

Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік

Погоджено

педагогічною радою Кручанської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протокол №____ від

Голова педради Т.М.Костиря
ЗМІСТ
Розділ І. Вступ ………………………………………………………………………………………………………. 3 – 20
Розділ ІІ. Виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» …………………….. 20– 21

Розділ ІІІ. Організаційно – навчальна робота……………………………………………………………………. 21 – 22

Розділ IV. Науково – теоретична та методична робота з кадрами ……………………………………………… 23 – 34
Розділ V. Аналітична і контрольно – регулююча діяльність адміністрації в школі……………………….……34 – 41
Розділ VI. Організація виховної роботи з учнями …………………………………………………………………41 – 57
Розділ VIII. Співробітництво школи та сім'ї у позашкільних та громадських організаціях ………………….. 57 – 58
Розділ ІX. Охорона життя і здоров'я дітей. Попередження дитячого травматизму……………………………. 58 – 60

Розділ X. Фінансово – господарча діяльність…………………………………………………………………….. 60 – 61

Додатки ……………………………………………………………………………………………………………… 62 – 68


Вступ

В 2013/2014 навчальному році Кручанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради працювала над вирішенням методичної теми: «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику».

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувався виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління, працював над програмою «Освіта», вивченням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, реалізував основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.

В школі працюють 20 педагогів, із них основних – 18, за сумісництвом – 2. Працюють за фахом – 17 вчителів, не мають фахової освіти - 1 .

На початок 2013/2014 навчального року до роботи стали 20 педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

До 30 років

1

1

2

2

1

31 - 40 років

10

8

6

5

6

41 - 50 років

2

4

5

7

9

51 - 55 років

4

3

2

2

2

Понад 55 років

1

2

3

3

2

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

До 3-х років

0

0

1

1

3

3 - 10 років

3

3

3

3

2

10 - 20 років

8

8

6

4

5

Понад 20 років

7

7

7

11

10


Відомості про молодих фахівців

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1

0

1

1

3

Плинність педагогічних і керівних кадрів

2009/2010

2010/2011

2010/2011

2011/2012

2012/2013

1

1

0

0

0

Відомості про педагогів за категоріями на 2014/2015 навчальний рік

Тарифний розряд

спеціаліст

І категорія

ІІ категорія

Вища

Звання

2

3

8

0

7

2

Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності, в порівнянні з попередніми роками, збільшився у зв’язку з тим, що педагогічний колектив оновлюється досвідченими молодими педагогічними кадрами. Протягом 2013/2014 навчального року, як і в попередні роки, значна увага приділялась підвищенню фахової та методичної майстерності, рівня методичної самоосвіти педагогічних працівників школи.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних та районних МО, районних семінарах, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 

Два педагоги школи пройшли курси підвищення кваліфікації: Волобуєва О.А. як заступник директора з навчально – виховної роботи, Кремениця Л.М. як вчитель біології.

До складу адміністрації входять:

Директор Костиря Т.М., загальний стаж роботи на посаді 25 років.

Заступник директора з навчально – виховної роботи Волобуєва О.А., загальний стаж роботи на посаді 15 років.

Значна увага приділяється створенню кадрового резерву. До кадрового резерву входять:
п/п

Посада, на яку форму-ється резерв

На посаді працює

Резерв

Прізвище, ім’я по

батькові

Рік

народ-ження

Освіта, коли і що закінчив, спеціальність

Стаж роботи

Прізвище, ім’я по

батькові

Рік

народ-ження

Освіта, коли і що закінчив, спеціальність

Дата зараху-вання до

резерву

Посада, яку займає, місце

роботи

Стаж роботи

всього

у т.ч. на посаді

всього

у т.ч. на посаді

1.

Директор

школи

Костиря

Тетяна Миколаївна

1954

вища, Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди, 2012, біологія

41

25

Волобуєва Ольга Анатоліївна

1969

вища, Харківський державний педагогічний інститут,1991, математика та фізика

2013

Заступник директора з навчально – виховної роботи Кручанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

23

15

2.

Заступник директора з навчально – виховної роботи

Волобуєва Ольга Анатоліївна

1969

Вища,

Харківський державний педагогічний інститут ім. Сковороди, математика та фізика

22

15

Кремениця Любов Миколаївна

1977

вища, Харківський національний педагогічний університет

ім. Г.Сковороди,2009,

біологія

2011

Вчитель біології

9

1


Щороку складається та реалізується план роботи з кадровим резервом. Це - теоретичні заняття, семінари, робота з самоосвіти. Також кадровий резерв залучався до опрацювання нормативних документів, за відсутності заступників директора частково виконували їх функції.

Проаналізувавши результати роботи, можна вважати їх виконаними, але окремі із них потребують довготривалого накопичення досвіду і тому будуть винесені на опрацювання в наступному навчальному році.

На початок 2013/2014 навчального року у школі навчалось 49 учнів, укомплектовано 6 класів, відсутні 1 та 7 класи. За індивідуальною формою навчалися учні 3, 6 та 8 класів (менше 5 учнів) Найбільша кількість дітей у 10-11 класах – по 8 учнів.

Педагогічним колективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи. У 2013/2014 навчальному році було випущено зі школи 15 учнів 9 та 11 класів.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями школи навчальних занять. У школі заведено журнал обліку дітей, створено систему звірки даних у журналі обліку і класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора, класними керівниками й за необхідністю розглядаються на нараді при директорі.

У школі один раз на місяць проводиться засідання Ради з профілактики правопорушень, яка вживає необхідних заходів щодо залучення дітей до навчання.

На кінець навчального року у школі було 49 учнів. На підставі річного оцінювання чотири учні школи закінчили навчальний рік із високими результатами у навчанні (14 % від загальної кількості), 7 учнів закінчують школу І-ІІ ступеня і одержали свідоцтва про базову освіту, 8 учнів закінчили школу ІІІ ступеня та отримали атестати про повну загальну середню освіту.

За результатами річного оцінювання всі учні атестовані. Як свідчить аналіз результатів річного оцінювання навчальних досягнень учнів, переважна більшість дітей навчається на середньому та достатньому рівнях. Високий навчальний рівень показали 3 учні (6%), на достатньому рівні навчається 24 учні (49 %), середньому 21 учень (43 %), початковому - 1 учень (2 %).

У травні 2014 року в школі була проведена державна підсумкова атестація в 4-х, 11-х класах, в якій взяло участь 12 учнів.
Результати ДПА подані в таблиці


Предмет

Клас

Кількість учнів

Скла-

дали ДПА

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

учні

%

учні

%

учні

%

учні

%

Українська мова

4

4

4

0

0

1

25

0

0

2

75

9

7

7

0

0

3

43

3

43

1

14

11

8

8

0

0

3

37

4

50

1

13

Українське читання

4

4

4

0

0

1

25

0

0

2

75

Математика

4

4

4

0

0

1

25

0

0

2

75

9

7

7

0

0

5

71

2

29

0

0

11

8

8

0

0

4

50

3

37

1

13

Історія України

11

8

8

0

0

3

37

4

50

1

13

Географія

9

7

7

0

0

1

14

4

57

2

29

Біологія

9

7

7

0

0

2

29

4

57

1

14

Англійська мова

9

7

7

0

0

4

57

2

29

1

14


Велику роль у вирішенні проблеми школи відігравала робота педагогічної ради. На засіданнях педради розглядалися питання: «Результативність використання нових педагогічних технологій щодо формування пізнавальної самостійності школярів», «Удосконалення роботи педколективу з піднесення якості та ефективності уроку», «Формування господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка школярів до життя в умовах ринкових відносин» та інші.

Робота над виконанням цих питань була чітко спланована, адже працював увесь педагогічний колектив, методичні об’єднання. Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною темою, яка випливає з проблеми школи.

Більшість учителів добре знають і успішно реалізують на уроках основні педагогічні ідеї навчальних програм, творчо використовують методичні листи про викладання основ наук, рекомендації щодо розвитку умінь і навичок школярів.

Двічі за рік адміністрацією школи було перевірено стан техніки читання в учнів 2-4-х класів. Більшість учнів на достатньому та високому рівнях виконали своє завдання, у більшості учнів сформовані навички монологічного і діалогічного мовлення, під час співбесіди вони продемонстрували здатність висловлювати свою думку з приводу прочитаного, володіння достатнім словниковим запасом. Усе це є наслідком копіткої і систематичної роботи класоводів Звонарьової Л.О., Тарасенко Н.І., Сластін Л.Г.

Методичні проблеми охоплювали всіх вчителів початкових, середніх і старших класів, вони допомагали вчителям реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Згідно з їх планами були проведені відкриті уроки, предметні тижні, відкриті виховні години як дієва форма обміну досвідом вчителів школи. Вчителі, які атестувались, проводили тижні педагогічної майстерності.

Педагоги намагаються працювати творчо, були розроблені плани тематичної атестації, які основою роботи передбачали практично-лабораторні, семінарські заняття та заліки. Творчо працюють вчителі Залуніна З.В., Кулик Л.М., Кремениця Л.М., Костиря Т.М., Волобуєва О.А.

Велике значення для забезпечення нормального процесу навчання і виховання має здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В школі здійснювалися тематична, фронтальна, попереджувальна, класно-узагальнююча перевірка, контроль. На контролі адміністрації школи були такі питання: облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними школи; гаряче харчування учнів; забезпечення учнів школи підручниками; дотримання єдиного орфографічного режиму ; робота з дітьми, схильними до правопорушень; профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів; санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей; контроль за роботою молодих вчителів та наставництво; стан викладання світової літератури, захисту Вітчизни, трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва, запобігання дитячого травматизму на уроках фізичної культури , стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння; контроль за роботою методичних об’єднань школи; техніка читання учнів 2-4-х класів; проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11-х класах.

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення засідань методичних об’єднань, нарад при директорові, педагогічних радах, засіданнях ради школи. Були видані узагальнюючі накази з питань, які стояли на контролі.

Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через

моніторингове дослідження за такими напрямками:

- якість знань учнів за результатами річного оцінювання;

- навчальні досягнення кожного класу окремо та в порівнянні з іншими класами в паралелі;

- рівень досягнень учнів класу з предметів;

- результати проведення державної підсумкової атестації;

- продовження навчання учнями 9-х класів і вступу випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів;

- участь у конкурсах, олімпіадах, МАНах учнівської молоді.

У 2013/2014 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції 11-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію в 2013/2014 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію шкільної проблеми : «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику» та виконання таких завдань:

  • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану інформатики, фізики, математики, української мови;

  • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

  • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, методичних об’єднань учителів - предметників, проведення методичних тижнів;

  • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;  підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

  • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

  • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;  

  • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.    

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі були створені шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів (кер. Тарасенко Н.І.), вчителів гуманітарного циклу (кер. Кулик Л.М.), вчителів природничо - математичного циклу (кер.Залуніна З.В.), до складу яких ввійшли всі вчителі школи.

Протягом року на засіданнях методичних об’єднань обговорювалися такі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи районного методичного кабінету на лютий 2013 року
Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у навчальних закладах

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

План роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

План роботи методиста з математики, фізики, астрономії та науково-методичного...
Реалізація поставленої мети вимагала продовження модернізації науково-методичної роботи з використанням новітніх технологій І активне...

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів географії на 2015-2016 н р. Вступ
У 2014/2015 навчальному році мшмо вчителів географії через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над...

План роботи
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка