Пошук по сайту


Уроку Дата Тема уроку

Уроку Дата Тема уроку

Календарно-тематичне планування з фізики

10 клас, стандартний рівень

(70 год, 2 год на тиждень)


№ уроку

Дата

Тема уроку

ДемонстраціїМеханіка

Вступ (2 год)

1/1Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.
2/2Методи наукового пізнання.
Розділ 1. Кінематика (10 год)

3/1Механічний рух і його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

Відносність руху.

Прямолінійний та криволінійний рухи.

4/2Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
5/3Графіки руху.

Графіки руху (таблиця)

6/4Розв’язування задач з теми «Рівномірний прямолінійний рух»
7/5Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.
8/6Пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
9/7Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення при рівноприскореному русі»
10/8Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

Падіння тіла в повітрі та розрідженому просторі (трубка Ньютона).

11/9Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.

Напрям швидкості під час руху по колу.

Обертання тіла з різною частотою.

12/10Контрольна робота № 1 з теми «Кінематика»
Розділ 2. Динаміка (20 год)

2.1. Закони динаміки. Рух тіла під дією декількох сил (11 год)

13/1Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Вимірювання сил.

14/2Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сил»
15/3Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.

Інертність тіл.

16/4Другий закон Ньютона.
17/5Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

Третій закон Ньютона.

18/6Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість.
19/7Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
20/8Рух тіла під дією кількох сил.
21/9Рух тіла під дією кількох сил.
22/10Розв’язування задач з теми «Закони динаміки».
23/11Залік з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»
2.2.Рівновага тіл. Закони збереження в механіці (9 год)

24/12Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Важіль. Блок.

25/13Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
26/14Розв’язування задач з теми «Рівновага тіл»
27/15Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Реактивний рух

28/16Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»
29/17Механічна енергія. Кінетична та потенціальна енергія.
30/18Розв’язування задач з тем «Закон збереження імпульсу. Механічна робота»
31/19Закон збереження енергії.
32/20Розв’язування задач з теми «Закон збереження енергії». Самостійна робота.
Розділ 3. Релятивістська механіка (4 год)

33/1Основні положення спеціальної теорії відносності.

Що таке теорія відносності (кінофільм)

34/2Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій.
35/3Закон взаємозв’язку маси та енергії.
36/4Контрольна робота № 2 з тем «Рівновага тіл. Закони збереження. Релятивістська механіка»
Молекулярна фізика та термодинаміка

Розділ 4. Властивості газів, рідин, твердих тіл (18 год)

4.1. Властивості газів. Ідеальний газ (10 год)

37/1Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
38/2Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
39/3Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу.
40/4Розв’язування задач з теми «Кількість речовини. Тиск газу»
41/5Рівняння стану ідеального газу.

Залежність між об’ємом, тиском і температурою

42/6Розв’язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу».
43/7Ізопроцеси. Газові закони.
44/8Лабораторна робота № 4 «Дослідження одного з ізопроцесів»
45/9Розв’язування задач з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»
46/10Контрольна робота № 3 з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»
4.2. Властивості пари, рідин, твердих тіл (8 год)

47/11Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Властивості насиченої пари.

Кипіння води за зниженого тиску.

48/12Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

Будова і принцип дії психрометра.

49/13Лабораторна робота № 5 «Вимірювання відносної вологості повітря»
50/14Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.

Поверхневий натяг рідини. Скорочення поверхонь мильних поверхонь мильних плівок

51/15Змочування. Капілярні явища.

Капілярне піднімання рідини.

52/16Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

Пружна й залишкова деформації. Вирощування кристалів.

Зміна кольору рідких кристалів від температури.

53/17Розв’язування задач з теми «Властивості пари, рідин, твердих тіл»
54/18Письмове опитування з теми «Властивості пари, рідин, твердих тіл»
Розділ 5. Основи термодинаміки (6 год)

55/1Внутрішня енергія тіла та способи її зміни.

Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи

56/2Перший закон термодинаміки.
57/3Робота термодинамічного процесу.

Необоротність теплових процесів.


58/4Кількість теплоти.

Схема «Кількість теплоти»

59/5Теплові машини та холодильні машини.

Принцип дії теплового двигуна.

Моделі різних видів теплових двигунів Будова холодильної машини.

60/6Тестування з теми «Основи термодинаміки»
Фізичний практикум (5 год + 1 год резерв)

Основне обладнання

61/1Дослідження руху тіла під дію сили тяжіння.

Балістичний пістолет, кулька, лінійка

62/2Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

Кулька, секундомір, лінійка

63/3Вивчення одного із ізопроцесів.

Скляна трубка, мензурка з водою

64/4Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

Крапельниця, терези

65/5Визначення модуля пружності речовини.

Динамометр, гума, лінійка

66/6Залік з фізичного практикуму.
Узагальнююче заняття (1 год + 3 год резерв)

67/1Сучасні погляди на простір та час.
68/2Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.
69/3Кінематика. Динаміка.
70/4Молекулярна фізика та термодинаміка.
За I семестр ___ год
За IІ семестр ___ год
За рік ____ год
Погоджено

Заступник директора _______________поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Дата Тема уроку
Основні поняття І рівняння кінематики. Кінематичні характеристики в різних системах відліку: відносні та інваріантні величини

Уроку з фізики в 9 класі тема уроку
Тема уроку. Електричний опір. Залежність опору провідників від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір...

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Тема уроку
Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Уроку
Тема уроку: Додавання та віднімання векторів. Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Уроку з фізики у 8 класі Тема уроку: Момент сили. Важіль
Сформувати поняття про важіль як простий механізм. Навчити визначати основні характеристики важеля. Дати учням знання про умови,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка