Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007УДК 331.542:69-057.1] (035)

ББК 65.240-я2

Д58


Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. – К.: УкрНДЦ „Екобуд", 2007.

ISBN 966-8115-10-4

РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець, В. Д. Казько, І.М. Томільцев,
К. І. Шевчук, А. О. Ольховик.

У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук А. В. Беркута, Т. О. Шарапова,
П. І. Губень (Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України); М. І. Данченко (ТОВ „БМК Планета-Міст"); Г. П. Жучко,
В.П. Висоцький (УДВТП „Укрдортехнологія"); Л. П. Гончаренко, І. А. Сохач (УкрНДЦ „Екобуд"); В. М. Заєць (корпорація „Укрбуд").

Під загальною редакцією канд. екон. наук І.В. Голодець.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 грудня 2006 р. № 399.

ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для установлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях (підприємствах) усіх галузей народного господарства, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ5 грудня 2006 р. м. Київ №399
Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки, затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243, та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, застосуванням нових машин, механізмів, устаткування, виконанням нових видів робіт, підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників, які виконують будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду (рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75) зміни до розділів 1, 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 64: Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи),затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 (з урахуванням змін та доповнень), розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

  1. Зміни №3 до розділу 1. "Керівники, професіонали, фахівці" (6 кваліфікаційних характеристик);

  2. Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (4 кваліфікаційні характеристики);

  3. Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг"
    (9 кваліфікаційних характеристик).

2. Управлінню економіки, організації та розвитку будівельної діяльності
(Т. О. Шарапова) разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ.
Видання та розповсюдження змін до розділів 1, 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 64) покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд".


Перший заступник Міністра А. О. Орлов

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик

професій працівників
Випуск 64

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

роботи

Зміни № 3 до розділу 1

Керівники, професіонали, фахівці

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФАХІВЦІПЕРЕДМОВАУ зв'язку з підвищенням вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва – та необхідністю їх підготовки у відповідних учбових закладах розроблено та затверджено кваліфікаційні характеристики для шести професій техніків, що включені до Зміни № 3 розділу 1 „Керівники, професіонали, фахівці" (ДКХП Випуск 64). Професійні назви техніків та відповідні коди для цих працівників включені до Зміни № 2 Класифікатора професій ДК 003:2005.

1. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК


(Код КП-3112)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів, освоює нові технології виконання будівельно-монтажних робіт, експлуатації та поточного ремонту будівель і споруд. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень, здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації, вносить зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час розгляду та обговорення. Бере участь: у визначенні технічного рівня об'єктів, де виконуються роботи, у проектуванні передбачених технологією пристроїв, оснастки та спеціального інструменту, у виявленні причин браку та в підготовці пропозицій щодо запобігання, в організації контролю за відповідністю проектів технічним завданням, нормативним документам з проектування. Розраховує поопераційні (подетальні) норми витрат матеріалів, деталей, палива та електроенергії, норми часу (виробітку), економічну ефективність технологічних процесів. Організовує контроль за економним витрачанням матеріалів, деталей, палива, електроенергії, застосування за призначенням устаткування та інструментів. Систематизує, обробляє та готує дані для складання звітів про виконані роботи. Вивчає прогресивний досвід щодо виконання будівельно-монтажних робіт, експлуатації та поточного ремонту будівель і споруд.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виконання будівельно-монтажних, експлуатаційних та ремонтних робіт на будівлях і спорудах; будівельні норми, правила та стандарти; конструкції будівель і споруд; правила та послідовність виконання будівельно-монтажних, ремонтних робіт; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; порядок огляду будівель і споруд; сучасні технології виконання робіт; види та властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей, що застосовуються; способи виявлення браку та його усунення; правила оформлення актів, технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки, організації виробництва та управління; будову, технічні характеристики та правила експлуатації машин, механізмів, устаткування, механічного, пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, електричної та пожежної безпеки, з охорони навколишнього природного середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-будівельника II категорії – не менше 1 року.

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-будівельника – не менше 2 років.

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК


(дорожнє будівництво)

(Код КП-3112)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів, освоює нові технології виконання робіт з будівництва, експлуатації та ремонту автомобільних доріг, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання дорожньо-будівельних робіт, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень, здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації, вносить необхідні зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час її розгляду та обговорення. Бере участь: у визначенні технічного рівня об'єктів, де виконуються дорожньо-будівельні роботи; в організації контролю за відповідністю розроблених проектів технічним завданням, нормативним документам з проектування; у проведенні необхідних технічних розрахунків, розробленні нескладних проектів і простих схем; у виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо його запобігання. Розраховує поопераційні (подетальні) норми витрат матеріалів, виробів, конструкцій, палива, електроенергії, норми часу (виробітку), економічну ефективність технологічних процесів. Організовує контроль за економним витрачанням сировини, матеріалів, деталей, виробів, конструкцій, палива, електроенергії, застосування за призначенням дорожньо-будівельних машин, механізмів, устаткування та інструменту, скорочення матеріальних і трудових затрат. Вивчає прогресивний досвід щодо виконання дорожньо-будівельних робіт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи з будівництва, експлуатації, ремонту автомобільних доріг та аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів; будівельні норми, правила та стандарти; правила та послідовність виконання комплексу дорожньо-будівельних робіт; види конструкцій дорожніх та аеродромних покриттів різних типів, бордюрів, огороджень, дорожнього устаткування тощо; види штучних споруд; види та можливості використання дорожньо-будівельних машин і спеціального устаткування; технічні умови та графіки виконання робіт; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; сучасні технології виконання дорожньо-будівельних робіт; види та властивості матеріалів, деталей, виробів, конструкцій, що застосовуються; правила оформлення актів, технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки, організації виробництва та управління; будову, технічні характеристики та правила експлуатації машин, механізмів, устаткування, механічного, пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, електричної та пожежної безпеки, з охорони навколишнього природного середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-будівельника (дорожнє будівництво) II категорії – не менше 1 року.

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-будівельника (дорожнє будівництво) – не менше 2 років.

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР


(будівництво)

(Код КП-3112)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Освоює нові технології опоряджувальних робіт та робіт з просторового і кольорового дизайну, розробляє карти технологічних процесів. Бере участь у: проведенні патентних досліджень; визначенні показників технічного рівня об'єктів, що підлягають оздобленню; розробленні технічних завдань, проектуванні пристроїв, оснастки, спеціального інструменту, передбачених технологією; виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо запобігання його виникненню. Здійснює контроль за дотриманням технологічної послідовності виконання робіт за їх відповідністю робочим кресленням, рисункам, ескізам, кольорографічним, ергономічним схемам, робочим проектам моделей, проектам організації робіт тощо. Бере участь у: запровадженні нових технологій з просторового та кольорового дизайну, опорядженні будівель; раціоналізації наявних технологічних процесів тощо. Під керівництвом більш досвідчених працівників виконує розрахунки норм витрат (поопераційні чи подетальні) матеріалів, палива, електроенергії, технологічно обґрунтованих норм часу (виробітку), економічної ефективності нових технологій тощо. Вносить пропозиції щодо раціонального комплектування кількісного та кваліфікаційного складу бригади, ланки, матеріального стимулювання робітників. Організовує контроль за економним витрачанням матеріалів, палива, електроенергії, за застосуванням за призначенням устаткування та інструментів. Вивчає прогресивний досвід з просторового і кольорового дизайну та опоряджувальних робіт. Стежить за дотриманням виробничими підрозділами організацій технологічної дисципліни при виконанні опоряджувальних робіт та робіт з просторового і кольорового дизайну.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні положення Цивільного та Господарського кодексів України; правові та нормативні документи щодо виконання робіт з просторового та кольорового дизайну, опоряджувальних робіт; будівельні норми, правила та стандарти; правила та послідовність виконання комплексу робіт; основи будівельної фізики та хімії; правила виготовлення та установлення архітектурних деталей та елементів декору, обладнання інтер'єрів; конструкції будівель і споруд; сучасні технології виконання робіт з просторового та кольорового дизайну, опоряджувальних робіт; види та властивості матеріалів, виробів, що застосовуються; правила використання фарбувальних сумішей, їх властивості та способи застосування; правила кольороутворення; правила оформлення проектно-кошторисної документації; основи економіки, організації виробництва та управління; норми часу (виробітку); будову та правила експлуатації машин, механізмів, механічного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, електричної та пожежної безпеки, з охорони навколишнього природного середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-дизайнера (будівництво) II категорії – не менше 1 року.

ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-дизайнера (будівництво) – не менше 2 років.

ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог стажу роботи

4. ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ


(будівництво)

(Код КП-3112)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів, освоює нові технології санітарно-технічних робіт з монтажу, випробування, запускання, налагодження та ремонту систем водопостачання, каналізації, теплового опалення, водостоків, газопостачання, вентиляції та кондиціювання у будівлях та спорудах. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання санітарно-технічних робіт, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень, здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації, вносить необхідні зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час розгляду та обговорення. Бере участь у: визначенні технічного рівня об'єктів, де виконуються санітарно-технічні роботи; проектуванні передбачених технологією пристроїв, оснастки, спеціального інструменту; виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо запобігання; організації контролю за відповідністю проектів технічним завданням, нормативним документам з проектування. Розраховує поопераційні (подетальні) норми витрат матеріалів, деталей, палива та електроенергії, норми часу (виробітку), економічну ефективність окремих технологічних процесів. Організовує контроль за економним витрачанням матеріалів, деталей, палива, електроенергії, застосування за призначенням устаткування та інструментів. Вивчає прогресивний досвід з виконання санітарно-технічних робіт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виконання санітарно-технічних робіт з монтажу, випробування, запускання, налагодження та ремонту систем водопостачання, каналізації, теплового опалення, водостоків, газопостачання, вентиляції та кондиціювання у будівлях та спорудах; будівельні норми, правила та стандарти; конструкції будівель і споруд; правила та послідовність монтажу, випробування, запускання, налагодження та ремонту санітарно-технічних систем; вимоги щодо готовності об'єкта до монтажу санітарно-технічного устаткування; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; сучасні технології виконання санітарно-технічних робіт; види та властивості матеріалів, деталей, виробів, конструкцій, що застосовуються; правила оформлення актів, технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки, організації виробництва та управління; будову, технічні характеристики та правила експлуатації машин, механізмів, устаткування, оснастки, пристроїв, механічного, пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, електричної та пожежної безпеки, з охорони навколишнього природного середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка санітарно-технічних систем (будівництво) II категорії – не менше 1 року.

ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ІІ КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка санітарно-технічних систем (будівництво) – не менше 2 років.

ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК


(будівництво)

(Код КП- 3112)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів, освоює нові технології щодо виконання теплотехнічних робіт з монтажу, випробування, запускання, налагодження та ремонту зовнішніх мереж в умовах населених пунктів. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання теплотехнічних робіт, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень, здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації, вхідної кореспонденції щодо теплотехнічних робіт, веде облік проходження документів, бере участь у контролі за їх виконанням. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації, вносить зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час її розгляду та обговорення. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Бере участь у: розробленні нескладних проектів і простих схем; виконанні технічних розрахунків поопераційних (подетальних) норм витрат матеріалів, деталей, палива та електроенергії, норм часу (виробітку); обґрунтуванні економічної ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології; раціоналізації наявних технологій; впровадженні раціоналізаторських пропозицій і винаходів; проектуванні передбачених технологією пристроїв, оснастки, спеціального інструменту. Систематизує, обробляє та виконує підготовку даних для складання звітів про виконані роботи.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виконання теплотехнічних робіт з монтажу, випробування, запускання, налагодження та ремонту зовнішніх мереж та споруд в умовах населених пунктів; будівельні норми, правила та стандарти; правила та послідовність монтажу, випробування, запускання, налагодження та ремонту теплотехнічних систем; вимоги щодо готовності об'єкта до монтажу теплотехнічного устаткування; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; основні технічні характеристики, особливості теплотехнічних зовнішніх трубопроводів, систем, вузлів, елементів та збірних конструкцій; сучасні технології виконання теплотехнічних робіт; види та властивості матеріалів, деталей, виробів, елементів, збірних конструкцій, що застосовуються; правила виконання робіт з антикорозійної та теплової ізоляції; правила оформлення актів, технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки, організації виробництва та управління; будову, технічні характеристики та правила експлуатації машин, механізмів, устаткування, пристроїв, оснастки, механічного, пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, електричної та пожежної безпеки, з охорони навколишнього природного середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-теплотехніка (будівництво) II категорії – не менше 1 року.

ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-теплотехніка (будівництво) – не менше 2 років.

ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ


(виробництво будівельних виробів і конструкцій)

(Код КП-3112)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів, освоює нові технології виготовлення простих будівельних виробів і конструкцій або їх елементів на підприємствах, полігонах, будівельних майданчиках. Приймає проектну, технологічну та кошторисну документацію на виготовлення виробів і конструкцій, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень, веде Журнал реєстрації документації, забезпечує збереження та передачу документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації. Бере участь у: розробленні прогресивних технологічних процесів та оптимальних режимів виготовлення будівельних виробів і конструкцій, їх елементів; впровадженні нових прогресивних технологічних процесів виготовлення залізобетонних, бетонних виробів та конструкцій; раціоналізації наявних технологічних процесів; проектуванні передбачених технологією пристроїв, оснастки, спеціального інструменту; виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо запобігання; організації контролю за відповідністю розроблених проектів технічним завданням, нормативним документам з проектування; проведенні патентних досліджень; визначенні показників технічного рівня запроектованої продукції. Перевіряє якість та відповідність чинним стандартам сировини, матеріалів, що використовуються для виготовлення виробів та конструкцій. Установлює поопераційний маршрут виготовлення та оброблення деталей, елементів, виробів та конструкцій, визначає місця їх складування у процесі виготовлення, здійснює контроль за дотриманням технологічної послідовності при виконанні усіх виробничих операцій. Розробляє маршрутні та матеріальні карти, відомості на устаткування, оснастку, іншу технологічну документацію Розраховує поопераційні (подетальні) норми витрат сировини, матеріалів, деталей, електричної енергії, норми часу (виробітку), економічну ефективність технологічних процесів. Вивчає прогресивний досвід з виготовлення залізобетонних, бетонних виробів та конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виготовлення будівельних виробів та конструкцій; чинні стандарти на продукцію; правила та послідовність виконання комплексу робіт; будову виробів та конструкцій, їх хімічний склад, фізичні властивості, призначення; сучасні технології виробництва продукції, що випускається підприємством; основне технологічне устаткування підприємства та принцип його роботи; типові технологічні процеси та режими виробництва; систему технологічної підготовки виробництва; правила оформлення технічної документації; основи економіки, організації виробництва та управління; будову, технічні характеристики та правила експлуатації устаткування, механічного, пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, електричної та пожежної безпеки, з охорони навколишнього природного середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-технолога (виробництво будівельних виробів і конструкцій) II категорії – не менше 1 року.

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-технолога (виробництво будівельних виробів і конструкцій) – не менше 2 років.

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ,

що передбачені Змінами № 3 до розділу 1


Керівники, професіонали, фахівці" Випуску 64 ДКХП


№ п/п

Професії, розміщені в Змінах № 3 до розділу 1 Випуску 64 ДКХП

Випуск ДКХП
Категорії

Стор.

1

2

3

4

5

1

Технік-будівельник

Введено вперше

І, II, без категорії

5

2

Технік-будівельник (дорожнє будівництво)

Введено вперше

І, II, без категорії

6

3

Технік-дизайнер (будівництво)

Введено вперше

І, II, без категорії

8

4

Технік санітарно-технічних систем (будівництво)

Введено вперше

І, II, без категорії

10

5

Технік-теплотехнік (будівництво)

Введено вперше

І, II, без категорії

11

6

Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)

Введено вперше

1, 11, без категорії

13ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик

професій працівників

Випуск 64

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
Зміни до розділів 1,2,4

Розробники – фахівці Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд":

канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна, Казько Віра Дмитрівна, Томільцев Іван Михайлович, Шевчук Кирило Іванович, Ольховик Анастасія Олексіївна.

за участю фахівців: канд. екон. наук Беркути Анатолія Всеволодовича, Шарапової Тамари Олексіївни, Губеня Петра Івановича (Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України), Данченко Марії Іванівни (ТОВ „БМК Планета-Міст"), Жучко Георгія Пилиповича, Висоцького Володимира Петровича (УДВТП „Укрдортехнологія"), Гончаренко Людмили Петрівни, Сохач Ірини Анатоліївни (УкрНДЦ „Екобуд"), Зайця Василя Михайловича (корпорація „Укрбуд")

Комп'ютерний набір: Гончаренко Людмила Петрівна.

Комп'ютерна верстка: Сохач Ірина Анатоліївна.

Відповідальна за випуск канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...

Бюлетень нових надходжень за квітень 2014 року
Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв'язування задач : навчальний посібник для студентів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка