Пошук по сайту


Департамент освіти І науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів природничих дисциплін

Департамент освіти І науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів природничих дисциплін

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Тематика

випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів природничих дисциплін

«Шляхи досягнення якості природничої освіти»

Укладач – методист Л.О. БондарЗатверджено на засіданні кафедри

природничо-наукових дисциплін

та методики їх викладання

(протокол № 9 від 19 червня 2013 р.)


Луганськ

2013

Тематика

випускних робіт, творчих проектів та рефератів


 1. Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні природничих дисциплін.

 2. Аналіз змісту біологічного (хімічного, фізичного, географічного) складника нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 3. Реалізація екологічного складника освітньої галузі «Природознавство» нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 4. Формування предметних компетентностей учнів при вивченні хімії (фізики, біології, географії) відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 5. Використання проектних технологій у сучасній природничій освіті.

 6. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії (біології, географії, фізики).

 7. Технологія розвитку критичного мислення учнів при викладанні природничих дисциплін.

 8. Комп’ютерна підтримка уроків хімії (фізики, біології, географії).

 9. Методика підготовки учнів до Державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (фізики, біології, географії).

 10. Методика формування понять у шкільному курсі біології (хімії, фізики, географії).

 11. Використання міжпредметних зв’язків при викладанні хімії (біології, географії, фізики).

 12. Шкільний експеримент як важлива складова забезпечення якості природничої освіти.

 13. Шкільний експеримент як засіб створення проблемних ситуацій.

 14. Методика проведення практичних робіт у курсі хімії (біології, географії, фізики).

 15. Методика проведення факультативних занять з хімії (фізики, біології, географії).

 16. Самостійна робота учнів на уроках природничих дисциплін.

 17. Використання еколого-краєзнавчого матеріалу при викладанні природничих дисциплін.

 18. Позакласна робота з хімії (фізики, біології, географії).

 19. Методика проведення тижня природничих дисциплін.

 20. Методика підготовки школярів до предметних олімпіад.

 21. Зміст і методика допрофільної підготовки учнів з хімії (фізики, біології, географії).

 22. Методика проведення екскурсій у природу.

 23. Організація науково-дослідницької діяльності школярів на уроках природничих дисциплін.

 24. Організація групової роботи учнів.

 25. Система екологічної освіти учнів при вивченні природничих дисциплін.

 26. Моніторинг навчальних досягнень учнів з природничих дисциплін.

 27. Особливості вивчення хімії (фізики, біології, географії) в умовах профільного навчання.Література


 1. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі / Аніскіна Н.О. –Харків: Основа, 2003. – 176 с.

 2. Бабаєва Н. Шкільний фізичний експеримент у 7–8 класах. Методичні рекомендації для вчителів / Н. Бабаєва, І. Коробова. – Х.: Основа, 2006. – 192 с.

 3. Баяндин Д.В. Обучение физике на основе компьютерных моделирующих систем / Д.В. Баяндин // Школьные технологии. – 2011. – № 2 – С. 105–115.

 4. Беликов А.А. Эксперимент на уроках химии / Беликов А.А. – К.: Рад. шк., 1998. – 150 с.

 5. Бершатский М.Е. Дидактические и психологические основания образовательных технологий. / М.Е. Бершатский, В.В. Гузеев.– М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. – 256 с.

 6. Бінарні уроки та зв’язок із іншими предметами під час викладання хімії / [Уклад. К.М. Задорожній]. – Х.: Основа, 2008. – 109 с.

 7. Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 43–45.

 8. Бурмак Г.М. Використання міжпредметних зв’язків у формуванні основних компетентностей учнів на уроках біології / Г.М. Бурмака // Біологія, 2011. – № 13. – С. 2 – 11.

 9. Відкриті та нестандартні уроки хімії в 11 класі / [Упор. К.М. Задорожній]. – Х.: Основа, 2006. – 192 с.

 10. Власенко В.А. Проектная деятельность в информационно-коммуникационной образовательной среде / В.А. Власенко // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 196–200.

 11. Волков В.А. Управление процессом обучающихся – ведущая профессиональная компетентность педагога / В.А. Волков // Методист. – 2013. – № 2. – С. 5–9.

 12. Вороненко Тетяна. Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії / Тетяна Вороненко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 13–15.

 13. Вороненко Тетяна. Наука екологія та екологізація шкільної хімічної освіти / Тетяна Вороненко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 34–37.

 14. Гончарова М.А. Метод проектов в контексте компетентностного обучения / М.А.Гончарова, Г.А.Демина, Н.В.Решетникова // Школьные технологии. – 2012. – № 4.–С.120 – 131.

 15. Гороль  Т.К. Сучасні інформаційні засоби навчання: навчальний посібник / Т.К.Гороль , Р.С.Гуревич , Л.Л, Коношевський , О.В. Шестопалюк – К.: Освіта України, 2007. – 536 с.

 16. Грабовий А. Екологічний аспект шкільного хімічного експерименту / А. Грабовий // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 2. – С. 12–17.

 17. Грабовий А. Хімічний експеримент і масова позакласна робота / А. Грабовий  // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 2. – С. 18–21.

 18. Грабовий А. Хімічний експеримент ужиткового характеру / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в суч. шк. – 2013. – № 3. – С. 32–34.

 19. Гречин О.П. Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні хімії / О. Гречин. – Х.: Основа, 2013. – 128 с.

 20. Григорович О.В. Хімічний експеримент у школі / Григорович О.В. – Х.: Ранок, 2008. – 192 с.

 21. Гурняк І. Навчальні завдання як засіб організації пізнавальної діяльності учнів /І. Гурняк // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 4. – С. 17–20.

 22. Гурняк І. Практично орієнтовані завдання як засіб формування предметної компетентності з хімії / І. Гурняк // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 1. – С. 39–40.

 23. Гусарук Надія. Комп’ютерні технології на уроках хімії / Надія Гусарук // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2011. – № 5. – С. 24–25.

 24. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Офіц. вид. – К.: Педагогічна преса, 2012. – № 4 – 5. – С. 3 – 56.

 25. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. / Джигирей В.С. — К.: Знання, 2006. – 319 с.

 26. Жуков В.В. Применение компьютерных технологий в школе / В.В. Жуков // Информатика в школе. – 2011. – № 6. – С. 60–61.

 27. Загальна методика навчання біології: навчальний посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін. За ред. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.

 28. Задорожний К.М. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології / Уклад. Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків: Основа, 2008. – 143 с.

 29. Зайцев О.С. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной аспект / О.С. Зайцев – М.: Владос, 2003. – 384 с.

 30. Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / [За ред. В.Д. Шарко]. – Херсон, 2000. – 207 с.

 31. Інтерактивні технології навчання / [Уклад. О. Пометун, Л. Пироженко]. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.

 32. Інформаційні технології на уроках хімії / [Уклад. К.М. Задорожний]. – Х.: Основа, 2009. – 160 с.

 33. Кизенко В. Профільне навчання: Проблеми впровадження / В. Кизенко  // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 3. – С. 42–44.

 34. Концепція екологічної освіти України / МОН України. – Інф. зб. – 2002. – № 7. – 115 с.

 35. Красноголов В.О. Методи навчання обдарованих дітей / В.О. Красноголов // Обдар. дитина. – 1999. – №5. – С. 18–26.

 36. Крохіна Н.П. Екологічне виховання на уроках фізики / Крохіна Н.П.// Фізика в школах України. – 2010. – №№ 9, 10. – С. 2–6, 2–8.

 37. Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии / Н.Е. Кузнєцова. – М.: Просвещение, 1993. – 97 с.

 38. Левченко О.М. Основи створення комп’ютерних презентацій: [Навч. Посіб.] / Левченко О.М., Завадський І.О. Прокопенко Н.С. – К.: Вид. група ВНМ, 2009. – 368 с.

 39. Левченко О.М. та ін. Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник/ О.М. Левченко, І.В. Коваль, І.О. Завадський. – К.: Видавнича група BHУ, 2009. – 368 с.

 40. Маслова В.Р. Літні навчальні екскурсії з біології рослин /Валентина Романівна Маслова. – Луганськ: Знання, 2005. – 135 с.

 41. Матвєєнко О.І. Використання методу проектів у викладанні хімії / О.І. Матвєєнко // Хімія. Основа. – 2010. – № 9. – С. 2–8.

 42. Мицур Ю. Формування пізнавальної самостійності учнів у навчанні хімії / Ю. Мицур // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 1. – С. 15–18.

 43. Освітні технології / [ред. О.М. Пехота]. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.

 44. Петренко О.В. Розвиток творчого мислення учнів на уроках хімії / Петренко О.В. // Хімія. Основа. – 2011. – № 5. – С. 2–6

 45. Позакласні заходи з хімії / [упор. К.М. Задорожній]. – Х.: Основа, 2007. – 144 с.

 46. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 272 с.

 47. Проектна діяльність у школі / [упоряд. М. Голубенко]. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

 48. Ревнюк Сергій. Використання комп’ютера на різних етапах уроку хімії / Сергій Ревнюк // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 25–29

 49. Рудишин С. Модель наукової картини світу / Сергій Рудишин, Інна Коренева // Біологія і хімія в суч. шк. – 2013. – № 3. – С. 2–6.

 50. Савош В.О. Як організувати самостійну діяльність учнів на уроках фізики / Савош В.О. – Х.: Вид. група «Основа». 2009. – 112 с.

 51. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко — М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 52. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

 53. Сергієнко В. Світоглядне, методологічне і загальнонаукове значення фізики для формування наукової картини світу / В. Сергієнко // Фізика та астрономія в шк. – 2004. – № 2. – С. 13–18.

 54. Скиба М. Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної работи / Марія Скиба // Рідна школа. – 2013. – № 1–2. – С.48–52.

 55. Степанець П. Екологічне навчання і виховання учнів та його значення / Степанець П. // Фізика та астрономія в шк. – 2008. – № 1. – С. 37–40, 55.

 56. Супрун Т.В. Навчальна практика з екології // Науково-методичний журнал Біологія. –2012. – № 2 (338). – С. 10–11.

 57. Тагиев И.Б. Межпредметные святи как основа развития активной познавательной деятельности / И.Б. Тагиев // Химия в школе. – 2011. – № 1. – С. 44–47.

 58. Тиждень хімії в школі / [упор. К.М. Задорожній]. – Х.: Основа, 2006. – 176 с.

 59. Токарівська Д.П. Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства. Інструкції з безпеки життєдіяльності / Д.П. Токарівська. – Х.: Основа, 2011. – 126 с.

 60. Формування міжпредметних компетентностей у процесі вивчення шкільного курсу біології: Навчально-методичний посібник / В.Р. Маслова, Л.І. Ткачова, Л.В. Ткачова, С.О. Шайдурова. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009 – 208 с.

 61. Хаблак О.Г. Використання дослідницьких робіт як засіб розвитку пізнавальної активності обдарованих учнів / О.Г. Хаблак, С.Г. Хаблак // Хімія. Основа. – 2011. – № 6. – С. 6 – 9.

 62. Шадрова О.И. Интегрированный урок в курсе естествознания / О.И. Шадрова // Химия в школе. – 2011. – № 8. – С. 37.

 63. Шаромова В. Фізика та астрономія у школі: українознавчий аспект. Позакласні заходи. Частина перша / Шаромова В. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 224 с.

 64. Шевченко Л. Про форми екологічного виховання на уроках хімії / Л. Шевченко, Н. Цокур // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 2. – С. 49–51.

 65. Шмигирилова И.Б. Школьное образование в контексте компетентностного подхода / И.Б. Шмигирилова // Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 49–53.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Про І обласний конкурс педагогічної медіатворчості
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра управління інформаційно-освітніми проектами запрошують педагогічних...

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної...
Турист пройшов вздовж шосе 8 км за 2 години, а потім ще 1 км протягом години по багнистій місцевості. Виберіть значення середньої...

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти продовжено обласний конкурс для вчителів української мови та літератури...

Уроки
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка