Пошук по сайту


Список орієнтованих тем науково-дослідницьких робіт

Список орієнтованих тем науково-дослідницьких робіт

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Список орієнтованих тем науково-дослідницьких робіт
Відділення науки про Землю

Секція „Географія та ландшафтознавство”

 1. Стратегія соціально-економічного розвитку України Харківської області: географічні наслідки сучасних економічних перетворень.

 2. Рекреаційно-туристський потенціал України (Харківської області). Перспективи розвитку різних форм туризму.

 3. Зарубіжні інвестиції та їх вплив на географію сучасного промислового виробництва та в цілому господарства.

 4. Сфера обслуговування (соціальна інфраструктура) України, Харківської області. Особливості розміщення об′єктів соціальної інфраструктури.

 5. Ринкова економіка та її вплив на географію господарства (на прикладі одного з підприємств Харкова чи Харківської області).

 6. Антропогенні ландшафти України, Харківської області.

 7. Сучасні геоморфологічні процеси на території України, Харківської області.

 8. Глобальні зміни клімату та наслідки цього процесу.

 9. Приророохоронні об′єкти Харківської області (комплексна географічна характеристика).

 10. Історії розвитку географічних ідей у Харківському університеті за 200 років його існування.

 11. Краєзнавчий компонент сучасної географічної освіти.

 12. Туристські похпди та екскурсії як джерело поглиблення географічних знань.

 13. Використання матеріалів краєзнавчих екскурсій у позакласній роботі.

 14. Організація туристсько-експедиційної роботи для вивчення природи рідного краю.

 15. Розвиток картографії у Харківському університеті.

 16. Картографічне забезпечення роботи шкільного краєзнавчого гуртка.

 17. Організація еколого-природоохоронних досліджень з географічного краєзнавства.

 18. Складання еколого-природничих карт.

 19. Історико-краєхнавче картографування Слобожанщини.

 20. Особливості водного режиму річок України та їх вивчення.

 21. Гідрологічний режим малих річок області.

 22. Використання водних ресурсів у господарстві иа охорона їх вод від забруднення та виснаження.

 23. Вплив господарчих засобів на річковий стік.

 24. Характеристика хімічного складу поверхневих вод та оцінка їх забруднення.

 25. Топономіка річок України.

 26. Меліоративна географія, історія, стан, перспективи.

 27. Зміна природного середовища під впливом людини.

 28. Сучасна міграція населення Харківщини.

 29. Географія промисловості:

  • машинобудування області;

  • паливно-енергетичний комплекс України (області);

  • структура виробництва електроенергії на Україні (області).

 30. Методи польових досліджень в туристських походах.

 31. Рекреаційна оцінка досліджуваних територій (на прикладі Харківської області).

 32. Природні передумови розвитку туризму та відпочинку в Україні.

 33. Туристський потенціал Харківської області.

 34. Транспортний комплекс України.

 35. Місце України в системі міжнародних економічних зв′язків.

 36. АПК України (Харківської області) та його структура.

 37. Природа мого краю.

 38. Стан, процеси та прогнозування населення Харківської області.

 39. Особливості населення Харківської області.

 40. Вплив середовища великх міст на здоров′я населення (на прикладі шумового забруднення м.Харкова).

 41. Глобальне потепління клімату Землі та його наслідки.

 42. Тенденції розвитку світової торгівлі.

 43. Туристські походи та екскурсії як джерело поглиблення географічних знань.

 44. Картографічний аналіз інтеграційних процесів вступу України в ЄС.

 45. Готельне господарство Харківського регіону: проблеми і перспективи.

 46. Екологічний стан на території Харківської області.

 47. Умови розвитку цукрової промисловості в Україні та на Харківщині..

 48. Інвестиції та їх роль в промиловості України.


Секція „Геологія, геохімія та мінералогія”

    1. Вивчення кар′єрів будівельних матеріалів.

    2. Вивчення нафтових та газових родовищ Харківщини.

    3. Вивчення гірських порід, які використовуються у будівництві і облицюванні будівель, пам′ятників.

    4. Вивчення небезпечних геологічних процесів в умовах техногенезу.

    5. Вивчення геологічних пам′ятників Харківщини.

    6. Вивчення мінеральних багатств області, району, свого населеного пункту.

    7. Режимні спостереження за зміною рівня підземних вод в колодязях і вивчення гідрогеологічного режиму підземних вод.

    8. Гідрологічний режим малих річок.

    9. Вивчення водних ресурсів і їх використання в області, районі, населеному пункті.

    10. Вивчення малих річок Харківщини, їх вплив на рельєф і оцінка якості річкових вод.

    11. Вивчення джерел забруднення поверхневих і підземних вод, заходи по ліквідації наслідків забруднення водних об′єктів.

    12. Вивчення сучасних геоморфологічних процесів на території області, району, населеного пункту.

    13. Складання експозиції „Корисна копалина – переробка – продукція”.

    14. Збір і вивчення шкільного колекції мінералів, гірських порід і палеонтологічних решток.

    15. Вивчення скам′янілостей свого району, їх використання для вивчення віку гірських порід і палеогеографії.

    16. Вивчення відображення геологічних особливостей місцевості в топономіці.

    17. Зсуви Харківської області (свого району).

    18. Геологічні пам′ятники околиць м.Вовчанська.

    19. Прояви гіпсів на Ізюмщині.

    20. Природні пігменти Харківщини.


Відділення історії

Секція „Історичне краєзнавство”

 1. Ісирія села, м/району, містечка Харківської області.

 2. Танкобудівництво.

 3. Авіація.

 4. Сиворення колонії А.С.Макаренка.

 5. Академік В.І.Вернадський.

 6. Ректора Харківського національного університету.

 7. Українізація на Харківщині у 20-ті роки.

 8. Театр „Березіль” Леся Курбаса.

 9. Харків′яни у роки Великої Вітчизняної війни.

 10. Діяльність „Просвіти” на Харківщині у ХХ столітті.

 11. Голодомор на Харківщині у 1932-1933 рр.


Секція „Історія України”

 1. Військове мистецтво запорізьких козаків.

 2. Формування Української державності в ході визвольної війни 1647 – 1654 рр.

 3. Етари заселення Слобідської України.

 4. Духовна культура Слобожанщини.

 5. Розвиток освіти Слобідської України.

 6. Геральдика міст Слобожанщини.

 7. Топоніміка слобожанських сіл і міст.

 8. Символіка слобожанських полків.

 9. Утворення та діяльність української автокефальної православної церкви.

 10. Репресована культура України у 30-ті роки.


Секція „Археологія”

  1. Археологічні пам′ятки м.Харкова.

  2. Археологічні пам′ятки району.

  3. Кам′яна індустрія доби неоліту та бронзи.

  4. Гідронімія Слобідської України та її хронологія.

  5. Городища скіфської доби.

  6. Городища Київської Русі та Хазарського каганату.

  7. Поховальні пам′ятники та їх значення для етносоціальних досліджень..

  8. Зброя давніх часів (неоліт, енеолоіт, бронзовий вік, скіфська доба, середньовіччя).

  9. Питання стародавньої економіки (землеробство, скотарство, металургія, гончарство, домашнє виробництво та ін.).

  10. Палеоекологія Слобожанщини.

  11. Старожитності Харківщини козацької доби.

  12. Нумізматичні джерела до історії Слобожанщини.


Секція „Етнологія”

 1. Вплив церковних братств на громадську свідомість та побут українців.

 2. Феномен українського козацтва і його значення для формування етнічних ідеалів українців.

 3. Ремісничі цехи: їхній устрій, права та вільності, культурологічне значення (ремісничі цехи Харкова).

 4. Звичаєве право українів (росіян, євреїв, циган тощо).

 5. Народна медицина українців.

 6. Лікарські рослини та їх застовування у народній медицині українців.

 7. Засоби пересування українців.

 8. Народна агрономія українців.

 9. Землеробська діяльність українців.

 10. Виробнича магія та обрядовість євреїв (татар та ін.).

 11. Сімейний та громадський побут українців (росіян, білорусів, німців, татар, греків, гагаузів, молдаван та ін.) в Україні (на Слобожанщині, Поділлі, в Криму тощо).

 12. Сімейна обрядовість українців (росіян, білорусів, циган, євреїв, німців, татар, поляків).

 13. Родильна обрядовість (або будь-якої меншини України).

 14. Культурологічне значення весільної обрядовості.

 15. Порівняльний аналіз шлябних обрядів (наприклад, на Слобожанщині та Гуцульщині).

 16. Традиційний український театр.

 17. Пасічництво на Слобожанщині.

 18. Етнографічна діяльність академіка М.Ф.Сумцова.

 19. Етнографічні студії Ф.Вовка.

 20. Етнографізм поезії Я.Щоголіва.

 21. Історія етнографічного вивчення Слобожанщини ХVІІІ-ХХ ст.

 22. Знаряддя прядівництва та ткацтва в колекції ... музею.

 23. Етнографічна колекція ... музею: історія виникнення та розвитку.

 24. Художні тканини в колекції ... музею.

 25. Історія етнографічного музейництва в Україні (на Слобожанщині).

 26. Усна народна творчість як відображення українського традиційного світогляду.

 27. Ліричні пісні Слобожанщини.

 28. Образ птаха в українському фольклорі.

 29. Кіт в українській усній народній творчості.

 30. Анекдот як вид слобожанського фольклору.

 31. Герої епосу як уособлення етнічного ідеалу.

 32. Дитячий фольклор нашого краю.

 33. Обрядовість нашого села.

 34. Гончарництво Слобожанщини.

 35. Гутництво Слобожанщини.

 36. Кацарство на Слобожанщині: розквіт і занепад.

 37. Ковальство.

 38. Стельмество.

 39. Теслярство.


Відділення філософії та суспільствознавства

Секція „Правознавство”

 1. Світові інтеграційні процеси і державний суверенітет.

 2. Держава та політичні партії.

 3. Демократія і самоврядування.

 4. Соціальна держава: шляхи розбудови в Україні (проблеми та перспективи).

 5. Право, економіка, політика (їх взаємовплив і взаємодія).

 6. Право і корпоративні норми (їх взаємовплив і взаємодія).

 7. Фактори формування і розвитку системи законодавства в Україні.

 8. Прецеденти Європейського Суду з прав людини.

 9. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.

 10. Законність як багатоаспектне суспільно-правове явище.

 11. Права, свободи і обов′язки людини та громадянина в демократичній державі.

 12. Нормативно-правові акти в Україні.

 13. Поняття держави.

 14. Демократія як внутрішня форма держави.

 15. Правові відносини.

 16. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.

 17. Законність і правопорядок.

 18. Правотворчість.

 19. Механізм держави та державного апарату.

 20. Екоправо.


Секція „Філософія”

    1. Філософія в системі культури.

    2. філософія і наука.

    3. Філософія і політика.

    4. Філософія і влада.

    5. Історичні типи світогляду.

    6. Конфуцій і концуціанство.

    7. Проблеми людини в філософії Сократа.

    8. Платонівська „Ідеальна держава” і сучасність.

    9. Філософський зміст патристики.

    10. Гуманізм Відродження і сьогодення.

    11. Філософська парадигма Нового часу: становлення та розвиток.

    12. Філософія Гегеля: система і метод.

    13. Проблеми людини в філософії Л.Фейєрбаха.

    14. Вчення К.Маркса про людину і суспільство.

    15. Проблеми людини та її свободи в філософії екзистенціалізму.

    16. Проблеми раціонального та ірраціонального в філософії ХХ ст.

    17. Структуралізм та гуманітарне пізнання.

    18. Г.Сковорода і Слобожанщина.

    19. Особливості української метальності.

    20. Філософські шукання і мислення доби Київської Русі.

    21. Філософія Відродження в Україні.

    22. філософія в Києво-Могилянській академії.

    23. Харківський університет як центр філософської культури Слобожанщини.

    24. Проблема „людина-нація” в українській філософії.

    25. Сучасний стан філософської думки в Україні.

    26. Буття і небуття.

    27. Проблематичність людського буття.

    28. Діалектика основних форм буття.

    29. Наукова картина світу.

    30. Структура свідомості. Її основні рівні.

    31. Біологічне і соціальне в людині.

    32. Філософські версії місця людини у Всесвіті.

    33. Індивід, індивідуальність, особливість.

    34. Проблема сенсу життя.

    35. Поняття „несвідомого” та психоаналіз.

    36. Філософія культури.

    37. Елітарна та масова культура.

    38. Традиційна та сучасна культура.

    39. Криза світової цивілізації на рубежі ХІХ-ХХ ст.

    40. Проблеми прогресу суспільного розвитку.

    41. Наука як різновид духовної діяльності.

    42. проблеми авторства у філософії.

    43. Наука, філософія та здоровий глузд.

    44. Істина в науці та істина в філософії.

    45. Істина і Правда.

    46. Пізнання та розуміння.

    47. Проблеми критерію істини.

    48. Раціональне та ірраціональне в пізнанні.

    49. Наука як соціальний інститут.

    50. Сучасна НТР та її наслідки.

    51. Глобальні проблеми сучасності.

    52. Екологія, мораль, політика.

    53. Астрологія: міф чи наука.

    54. Національна самосвідомість і світогляд.

    55. Людина як найвища цінність.

    56. Легітимність влади як соціальна проблема.

    57. Правова держава і її форми.

    58. Політична культура.

    59. Культура особистості.

    60. Проблеми відродження та розвитку української культури.

    61. Прогностика і футурологія.

    62. Сенс вивчення філософії.

    63. Філософія та майбутнє.


Секція „Соціологія”

 1. Завдання соціальної науки: „зривання масок” або „виправдання морального порядку”.

 2. Як я нерозумію нерівність.

 3. Умови соціальної мобільності і їхній стан у сучасній Україні.

 4. Особистість: соціологічне й несоціологічне трактування.

 5. Людина і комп′ютерні ігри: погляд соціології.

 6. Телевізор у житті підлітка: соціологічний аналіз.

 7. Українська мова в Харкові у фокусі соціології.

 8. Улюблений герой мультфільму: погляд на проблему з точки зору соціології культури.

 9. Чи легко бути молодим?

 10. Батьки і діти в нових соціокультурних умовах: конфлікт або наступність.

 11. Кіной сучасне суспільство: соціологічний ракурс.

 12. Релігійні ідеї: „опіум для народу”, основа „картин миру” або „само освячення суспільства”.

 13. Суспільство: наукове вивчення й (або) моральна оцінка?

 14. Що таке „успіх”?

 15. Роль культурних факторів у розвитку економіки.

 16. Економіка як соціальний інститут.

 17. Мотивація господарської діяльності.

 18. Засоби концентрації в економіці багатства й влади.

 19. Ідеології і економічна діяльність.

 20. Відносини між бізнесом і політикою.

 21. Соціологічний портрет підприємця.

 22. Групи й ролі в економіці.

 23. Підприємництво як форма економічного поводження.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Список учнів-переможців І (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Список учнів-переможців І (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман

Про конкурс науково-дослідницьких робіт «едісони ХХІ століття» (математика,...
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни проводиться з метою

Перелік тем науково-дослідницьких робіт, які у 2012 році вибороли...
Рашитов Богдан Сергійович “Оцінка трикутника та об’єму багатогранника за деякою точкою всередині”

Управління освіти І науки
Криворізького природничо-наукового ліцею пройшов міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» І (міський) відбірковий...

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт Малої академії наук проходив...
Губернатор Олександр Вілкул нагородив 27 учнів із Дніпропетровщини, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких...

Результати участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких...
У збірнику представлено результати І-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів шкіл міста членів...

Кількість науково-дослідницьких робіт, представлених на конкурс навчальними...
Ман україни в 2012-2013 н р.» та наказу управління освіти Чернігівської міської ради від 03. 01. 2013р. №05 «Про проведення I та...

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Департаменту освіти І науки Запорізької обласної державної адміністрації від 26. 09. 2014 №0609 «Про проведення І етапу Всеукраїнського...

Наша гордість Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту...
Класу Криворізького природничо-наукового ліцею, переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...

Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України,...
Правил проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка