Пошук по сайту


Звіт про роботу гуртка

Звіт про роботу гуртка

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НТТУМ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 (21)

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Методичні матеріали)


м. ЗАПОРІЖЖЯ

2012

Над випуском Інформаційного вісника працювали:

Ревков О. В. – заступник директора з навчально-методичної роботи

КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР

Лукашева А. О. – завідувач відділу методичного КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані»
Метою випуску даного Інформаційного Вісника є надання допомоги педагогам-позашкільникам у підготовці та проведенні навчально-виховного процесу з урахуванням загальних вимог, вікових особливостей дітей, концепцуальних основ діяльності позашкільних закладів.

Тут розміщено найголовніші матеріали, що супроводжують роботу керівника гуртка позашкільного закладу з науково-технічної творчості.

Видання містить чинні нормативно-правові матеріали Міністерства освіти і науки України, методичне забезпечення, оформлення документів, організації навчально-виховного процесу тощо, взятих з різних джерел інформації.

З М І С Т

1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти ……………………………….4

2. Типова посадова інструкція керівника гуртка…………………………………6

3.Концептуальні підходи до підготовки програм гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти…………………………………………………...9

4. Вказівки до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка………..16

5. Пам’ятка керівнику гуртка…………………………………………………….17

6. Перелік завдань керівника гуртка (творчого об’єднання)…………………...18

7. Функції керівника гуртка (творчого об’єднання)…………………………….19

8. Схема-конспект гурткового заняття…………………………………………..20

9.Аналіз заняття гуртка………………………………………………………...…22

10. Звіт про роботу гуртка………………………………………………………..23

11. Шляхи формування позитивного іміджу керівника гуртка (творчого об’єднання)……………………………………………………………………..24

12. Карта особистого зростання педагога……………………………………….25

13. До відома керівників гуртків…………………………………………………27

14. Перелік професійних цінностей керівника гуртка (творчого об’єднання)..28

15. Орієнтовна структура індивідуального плану роботи молодого педагога.28

16. Правила творчої діяльності у гуртку………………………………………...30

17. Поради педагогічному працівникові………………………………………...31

18. Кілька корисних і веселих порад молодим педагогам–керівникам гуртка.33

19. Цілі, з якими адміністрація та методисти закладу можуть відвідувати

заняття гуртків………………………………………………………………..34

20. Пам’ятка з вивчення стану гурткової роботи………………………………35

21. Портфоліо педагога…………………………………………………………..36

22. Положення про портфоліо гуртківців……………………………………….40

23. Інтерактивні технології – технології співпраці……………………………..42

24. Положення про майстер-клас у позашкільному закладі…………………...48

25. Орієнтовні теми для самоосвіти працівників позашкільних закладів…… 50

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Методичні матеріали)

 1. ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти (в и т я г)

(Затверджено наказом МОН України 01.08.2001 №563)
«8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями …

Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти вихованця, учня, … проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. … Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. … Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

8.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

8.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул… Первинний інструктаж проводять викладачі, вчителі, …, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, …, а також з батьками, які беруть участь у поза навчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

8.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні,…, спортзалі та іншому робочому місці.(додаток).

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо) реєструється в журналі обліку навчальних занять, … на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

8.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, … проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (…), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні,…, спортзалі тощо.

8.7. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, … закладу освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, … тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (…).»
Додаток

( назва закладу освіти)

Розпочато: ____________200__ р.
Закінчено: ____________ 200__ р.
Журнал

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності
_______________________________________________________________

(кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал тощо)


№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Дата проведення інструктажу

(Клас, група)

Гурток

Назва інструкта-жу і назва інструкції

Прізвище. ім’я та по батькові особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка прово-

дила

інструк-

таж

Підпис особи, яку інструк-

тували *

1

2

3

4

5

6

7

8

* учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

2. ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

 1. Загальні положення

 1. Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї за­відуючим відділом освіти (керівником закладу).

 2. Керівник гуртка повинен мати вищу або середню професійну освіту (без урахування стажу пе­дагогічної роботи). Особа, яка не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння (наприклад, у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, за рекомендацією атестаційної комісії закладу як виняток може бути призначена на посаду керівника гуртка (педагога додаткової освіти).

 3. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо заступнику директора.

 4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління осві­тою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпе­ки, а також Статутом та локальними правовими актами закладу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим догово­ром (контрактом). Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

2. Посадові обов 'язки керівника гуртка

 1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

 2. Здійснює додаткову освіту учнів. Забезпечує високий науково-педагогічний та організаційно-методичний рівень заняття.

 3. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання), виходя­чи з психофізіологічної доцільності. Запроваджує нові форми та методи в роботі з гуртківцями.

 4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

 5. Працює з гуртками за затвердженою навчальною програмою, навчально-виховним планом за­кладу та розкладом занять. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

 6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність. Своєчасно проводить записи в журналах про проведену роботу та після закінчення занять здає їх на зберігання методисту відділу (чи працівнику, призначеному наказом). Проведення занять поза центром оформляє у відповідності до вимог.

 7. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів і нахилів.

 8. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я.

2.9. Забезпечує участь гуртківців у змаганнях, виступах, концертах, виставках, масових заходах згідно із затвердженим планом роботи відділу.

2.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх заміню­ють), а також педагогічним працівникам.

Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

2.11. Оперативно сповіщає адміністрацію про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо на­дання першої долікарняної допомоги.

  1. Підвищує свій професійний рівень, бере участь у методичній роботі різних форм, у тому числі в діяльності методичних об'єднань, відвідує відкриті заняття педагогів позашкільних закладів освіти.

  2. Бере участь у роботі педагогічної і методичної ради та суспільному житті колективу.

  3. Проходить періодично безкоштовний медичний огляд.

  4. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога в по­буті, громадських місцях.

3. Права керівника гуртка

3.1. Участь в управлінні згідно зі Статутом закладу.

 1. Захист професійної гідності та честі.

 2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

 3. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, зокрема, адвоката, у разі дисциплінар­ного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

 4. Конфіденційність дисціЙЬінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, перед­бачених законом.

 5. Вільний вибір і використання методик навчання та виховання, навчальних посібників і матері­алів, підручників, методів оцінювання знань.

 6. Підвищення кваліфікації.

 7. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію, розряд.

 8. Надання учням під час занять та на перерві обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни; притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом закладу.

 1. Відповідальність

 1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.

 2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішньо­го трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому тру­довим законодавством.

 3. За застосування (навіть одноразове) методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

 4. За завдані закладу чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконання (невиконанням) сво­їх посадових обов'язків збитки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 1. Взаємовідносини

Керівник гуртка:

 1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов'язкових планових заходах і самопланування обов'язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.

 2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і семестр. План роботи затверджує директор закладу.

 3. Подає заступнику директора письмовий звіт про свою діяльність протягом 5 днів після закінчення семестру.

 4. Отримує від директора, його заступника та методиста інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

 5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками дітей (особами, що їх замінюють), система­тично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педа­гогічними працівниками закладу.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про роботу педагогічного колективу
Основними завданнями науково-методичної діяльності Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Звіт про роботу комунального закладу «Дніпропетровський обласний...
Розробка (оновлення) програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів

Звітна доповідь в о. директора Вищого художнього професійного училища №3
Шановні колеги! Надіюся, що мій звіт про роботу в 2013-2014 н р буде об’єктивним. Протягом цього року я опиралась на Ваш досвід,...

Звіт про методичну роботу в Березнегуватському професійному ліцеї
Педагог — ключова постать у сучасному освітньому процесі, духовний на­ставник учнів птнз. Від його підготовки залежить якість професійної...

Державна служба статистики україни роз'яснення від 26. 11. 2014 р. N 17. 4-12/56
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-каналізація (річна) "Звіт про роботу...

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Основне завдання у вчителів нашого методичного об’єднання – максимальне подолання дефектів розвитку учнів, підготовка їх до посильної...

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...

Тема уроку
Дидактична: формувати в учнів уяву про механічну роботу та потужність, визначення цих явищ, шляхом проведення фізичного експерименту...

План-конспект заняття гуртка «Школа безпеки» 2 рік навчання Тема заняття
...

Звіт про роботу директора Державного професійно технічного навчального...
Державного професійно – технічного навчального закладу «Ізмаїльське професійно технічне училище»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка