Пошук по сайту


Конспект лекцій

Конспект лекцій

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство аграрної політики України

Навчально-методичний центр

По підготовці молодших спеціалістів

МЕХАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Конспект лекцій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичним центром


МЕХАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Конспект лекцій
для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації і спеціальності 5.091.902 “Механізація сільського господарства”

Укладачі: Якубовський О.В. – викладач Таращанського агротехнічного коледжу

Натуркач Р.Я. – викладач Борщівського агротехнічного коледжу

Гордецька М.Л.- викладач Новокаховського агротехнічного коледжу
Рецензенти: Коваль А.В. – викладач вищої категорії Уманського агротехнічного

коледжу

Баранівський Г.С. – викладач Житомирського агротехнічного коледжу

Гавриловський В.П. – викладач вищої категорії Житомирського

агротехнічного коледжу

Лоїк О.А. – викладач ВСП НАУ "Немішаївський агротехнічний коледж"

Вознюк О.С., Шоп’як – викладачі Чернятинського аграрного технікуму

Вінницького ДАУ.

Редактор:

Відповідальний за випуск:

Пояснювальна записка.

Розроблений конспект лекцій включає в себе питання, які висвітлено в типовій програмі з дисципліни «Механізація переробки і зберігання с.г. продукції».

Конспект охоплює питання обох розділів предмету.

Перший з яких - “Типове обладнання підприємств” включає в себе машини і апарати які є універсальними та використовуються на переважній більшості харчових та переробних підприємств.

Другий - “Характерне обладнання підприємств” включає машини і апарати, що використовуються виключно на одному чи кількох спеціалізованих переробних підприємствах для механізації переробки певних видів сировини.

У конспекті лекцій висвітлено особливості конструкції та принцип дії основного технологічного обладнання, його класифікацію. Дано характеристику та техніко-економічні показники роботи машин і апаратів.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і набуття практичних умінь обладнання та зберігання сільськогосподарської продукції та використання базових технологічних одиниць у сільськогосподарському виробництві.

Даний посібник виконано у відповідності з типовою навчальною програмою, де передбачена загальна кількість часу на вивчення в обсязі 81 година з яких 54 години виділяються на аудиторні заняття ( з них 30 годин – лекційні, 20 годин – лабораторні і практичні заняття, 4 години – самостійних занять під керівництвом викладача) і 27 годин на самостійне вивчення дисципліни.

ВСТУП
Питання теми
1. Загальна характеристика галузі з переробки с.г. продукції, перспективи розвитку. Значення і вплив правильно, кількісно і якісно підібраного технологічного обладнання та техніко-економічних показників переробки і зберігання продукції.

2. Основні принципи вибору обладнання для механізації переробки і зберігання с.г. продукції, шляхи зниження собівартості переробки і зберігання с.г. продукції та підвищення її якості.

3.Основні технологічні процеси по точних ліній.

4. Тенденції розвитку конструкцій машин та напрями механізації процесів виробництва. Параметри, що характеризують рівень механізованих робіт та їх значення для роботи підприємства.

5. Зміст і завдання дисципліни, її місце у формуванні фахівця, взаємозв’язок з іншими дисциплінами та література.
1. Загальна характеристика галузі з переробки с.г. продукції, перспективи розвитку. Значення і вплив правильно, кількісно і якісно підібраного технологічного обладнання та техніко-економічних показників переробки і зберігання продукції.

Загальна кількість годин на дисципліну – 81 Лекційні заняття – 30 Самостійне вивчення під кер. викл. – 4, ЛПЗ – 20. Самостійне вивчення – 27
Одне з основних завдань, яке стоїть перед харчовою промисловістю і харчовим машинобудуванням - створювання високоефективного технологічного обладнання, яке на основі використання ' прогресивних технологій суттєво підвищить продуктивність праці, зменшить негативну дію на навколишнє середовище і буде сприяти економії сировини, паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів.

Харчова промисловість України - одна із провідних галузей народногосподарського комплексу. За обсягом валової продукції вона посідає друге місце після машинобудування і металообробки, третє за кількістю робітників, п’яте - за вартістю основних виробничих фондів. Харчова промисловість об'єднує 22 спеціалізовані галузі, що включають більше 40 основних виробництв. В цілому в Україні вона виробляє на даний час більше 10 тис. найменувань продукції.

Особливістю харчової промисловості є високий рівень матеріалоємності виробництва. Так, в структурі собівартості харчових продуктів, витрати на сировину і матеріали складають 85-90 %.

У процесі розвитку найбільший економічний ефект дадуть ті рішення, які направлені на раціональне використання сировини і матеріалів, впровадження матеріалозберігаючої техніки та технології. Головним важелем інтенсифікації народного господарства на сьогодні є кардинальне прискорення науково-технічного прогресу, широке впровадження техніки нових поколінь і нових технологій, що забезпечують високу продуктивність і ефективність виробництва. У перспективі ставиться завдання, яке передбачає забезпечення глибокої технічної реконструкції народного господарства на основі сучасних досягнень науки і техніки.

З урахуванням поставлених завдань виробничо-технічна база харчової промисловості вимагає не тільки розширення, але й корінної реконструкції. Більша частина діючого тепер обладнання представлена застарілими машинами та апаратами, що не відповідають сучасним вимогам. Низький рівень механізації і автоматизації призводить до зниження продуктивності праці. За цим показником вітчизняна харчова промисловість значно відстає від економічно розвинутих країн світу.

Основою технічного переобладнання харчової промисловості є наявність в країні розвинутого харчового машинобудування. Завданнями особливої ваги є серійне виготовлення техніки нових поколінь, здатної дати багаторазове підвищення продуктивності праці, відкрити шлях до автоматизації всіх стадій технологічних процесів. Особливою підгалуззю в машинобудуванні в останній час стала продовольча. Продовольче машинобудування - відносно молода підгалузь промисловості, розвиток її розпочався у 60 -х роках.

Головним орієнтиром в роботі галузі є перехід від пропозиції і виробництва окремих машин до розробки і випуску комплектів машин, агрегатів і потокових ліній, які комплексно вирішують питання використання сільськогосподарської сировини, скорочення втрат при її переробці, зберіганні та доставці продукції до споживача.
2. Основні принципи вибору обладнання для механізації переробки і зберігання с.г. продукції, шляхи зниження собівартості переробки і зберігання с.г. продукції та підвищення її якості.

При виборі обладнання для механізації технологічних ліній переробних підприємств керуються такими критеріями :

 1. Продуктивністю обладнання – воно повинно бути однаковим, або кратним продуктивності лінії.

 2. Енергетичними витратами – ці витрати необхідно зменшити до мінімуму.

 3. Ергономічними показниками— шум, вібрація, викиди в атмосферу шкідливих газів повинні бути мінімальними.

 4. Якістю виготовлення— машини й апарати повинні відповідати Держстандарту України і бути виготовленими з відповідних матеріалів.

 5. Роботоздатність, надійність, довговічність повинні відповідати міжремонтним строкам на ТО і ремонту машин.

Аналіз сучасного стану і тенденції розвитку харчових та переробних галузей АЖ говорить про те, що тільки 19% виробничих фондів підприємств відповідають світовому рівню, 30% підлягають модернізації, 51% - заміні.

Продуктивність праці на українських підприємствах по переробці с.г. продукції в 2-3 рази нижча, ніж аналогічних підприємствах розвинутих країн. Тільки 8% обладнання працює в режимі автоматичних ліній.

Більше третини парку машин і обладнання відпрацювало уже два і більше амортизаційного строку. Степінь спрацювання основних засобів складає 70%.' Загальний рівень механізації переробних підприємств не перевищує 44%.

Технологічні лінії харчових і переробних підприємств призначені для переробки с.г. сировини в харчову продукцію. На вхід будь-якої лінії подається сировина, яка має певні властивості, а з лінії в результаті її функціонування сходить готова продукція, яка має зовсім інші властивості.

Технологічні лінії складаються з машин і апаратів.

Машина - механічне пристосування, яке працює у певному режимі для перетворювання енергії, матеріалу або інформації.

Апарат - пристосування, в якому проходять теплові, електричні, фізико-хімічні, біологічні та інші процеси, які викликають зміни фізичних, хімічних властивостей або агрегатного етану оброблювального продукту.

Можна провести класифікацію обладнання переробних підприємств виходячи із його функціонально-технологічних властивостей :

- обладнання для ведення механічних і гідромеханічних процесів (миття сировини, очищування і сепарування, калібрування і сортування, подрібнення сировини);

- обладнання для ведення тепло- і масообмінних процесів (сушки сировини, випікання і обжарювання, охолодження і заморожування, апарати для ведення дифузійних процесів і концентрації харчових середовищ).

- обладнання для ведення біотехнологічних процесів (спиртове бродіння, приготування солоду і одержання ферментних препаратів, посолу м’яса і риби, копчення м’яса і риби);

обладнання для упаковування харчової продукції (дозування продукції, фасування, герметизації ї тари).

Для випуску певного виду продукції в відповідності з технологічним процесом створюється технологічна схема, яка показує послідовність виконання операцій, починаючи від підготовки сировини і закінчуючи одержанням готової продукції. Така схема називається машинно-апаратною. Таку схему можна умовно розділити на три дільниці: підготовки сировини, приготування напівфабрикатів, одержання готового продукту.

Класифікацію технологічних ліній можна провести по функціональним властивостям:

 1. Для виробництва харчових продуктів шляхом розділення с.г. сировини на компоненти (переробка зерна, соняшнику, цукрового буряка, плодів та овочів, винограду, ВРХ, риби, молока та ін.);

 2. Виробництва харчових продуктів шляхом збирання із компонентів с.г. сировини (виробництво ковбасних, хлібобулочних, макаронних, кондитерських, лікеро-горілчаних виробів, м’ясних і плодоовочевих консервів, парфюмерно-косметичних виробів та ін.);

 3. Виробництво харчових продуктів шляхом комбінованої переробки с.г.

сировини (виробництво шоколаду, сиру, морозива, рибних консервів, вершкового масла та ін.);

По характеру зв'язку між машинами поточні лінії можуть бути розділені на наступні типи:

- з жорстким зв'язком;

- з гнучким зв'язком;

- з напівгнучким зв'язком.

За рівнем механізації і автоматизації поточні лінії можна розділити на такі види:

- немеханізовані (операції виконуються вручну);

- напівмеханізовані (більше половини операцій виконуються без використання ручної праці);

- механізовані (всі операції лінії виконуються машинами, контроль і регулювання параметрів технологічних процесів проводиться за допомогою людини);

- автоматизовані (лінії, на яких використовують пристосування для автоматичного контролю і регулювання основних технологічних процесів);

 • автоматичні (лінії, обладнані комплексом автоматичних пристосувань для контролю і регулювання всіх технологічних операцій та управління всіма машинами і апаратами, які входять в лінію).


3.Основні технологічні процеси поточних ліній.

Технологічний процес поточної лінії повинен бути таким, щоб в лінію входила менша кількість робочих позицій машин. Це дасть можливість розмістити лінію на меншій площі і зменшити затрати на обладнання, так як один складний агрегат може коштувати менше, ніж декілька більш простих.

Для синхронізації роботи машин поточної лінії час виконання окремих технологічних операцій повинен бути однаковим або кратним, а продуктивність роботи машин повинна бути вирівняна.

Якщо машини, які входять в лінію, мають приблизно однакову продуктивність, то можна використовувати однопоточну компоновку з транспортними пристосуваннями, які передають напівфабрикат від однієї машини до іншої. Якщо машини по продуктивності суттєво відрізняються одна від одної, то необхідно використовувати багатопоточну компоновку з паралельною роботою однотипних малопродуктивних машин. Для цього необхідно використовувати спеціальні розподільні пристосування. Внаслідок багатопоточної компоновки виникають незалежні ділянки поточних ліній, кожна з яких має систему управління, зв'язану з іншими ділянками, а також незалежні системи транспортування сировини і продукції.

Розподілення лінії на паралельно працюючі ділянки ускладнює її та збільшує загальну вартість, так як необхідно встановлювати розподільні та перевантажувальні пристосування. Це може бути викликано технологічними і будівельними причинами.

Обладнання, яке використовується на переробних підприємствах, повинно відповідати сертифікатам та бути виготовленим із матеріалів, які не піддаються корозії та окисленню.

Продуктивність технологічної лінії - здатність її переробляти або випускати ту чи іншу кількість продукції за певний проміжок часу.

Експлуатаційна продуктивність поточної лінії встановлюється продуктивністю останньої ділянки або машини, яка крім власного простою може мати простої, які викликані попередніми ділянками чи машинами лінії.
4. Тенденції розвитку конструкцій машин та напрями механізації процесів виробництва. Параметри, що характеризують рівень механізованих робіт та їх значення для роботи підприємства.

Технічний прогрес у харчовому машинобудуванні направлений також на перехід до розробки комплексно-механізованих і автоматизованих підприємств, а також заводів-автоматів, оснащених обладнанням з високою одиничною потужністю і програмним управлінням. Це забезпечить підвищення продуктивності праці в 34 рази порівняно з рівнем, досягнутим на даний час.

Сьогодні конструктори повинні йти вперед незнаними шляхами, не за­довольняючись фарватером чужого пошуку. При цьому конструкція розроблюваного обладнання значною мірою повинна орієнтуватися на використання принципово нових способів обробки предметів праці: ультразвуком та електромагнітним полем, струмами високої частоти, високим тиском і розрідженням, інфрачервоним випромінюванням тощо.

Реальним фактором науково-технічного прогресу в харчовій промисловості стало міжнародне спілкування. Україна отримує із закордонних країн біля 90 найменувань обладнання для продовольчих галузей промисловості. У свою чергу вона експортує

більше 50 видів обладнання. Це позитивно впливає на задоволення зростаючих вимог народного господарства і підвищення технічного рівня обладнання.

Співдружність із закордонними країнами відбувається також у напрямку вико­нання сумісних науково-технічних робіт по переоснащенню галузі і розробці нової техніки. Ця робота забезпечує більш повне використання науково-технічного потенціалу країн-партнерів. При цьому значно скорочуються строки розробки і освоєння серійного виробництва нового обладнання.

Впровадження на харчових підприємствах маніпуляторів, машин і обладнання, що управляється з допомогою мікропроцесорної техніки, стало новим напрямком науково-технічного співробітництва у продовольчому машинобудуванні. — Для розширення і закріпленим міжнародних науково-технічних контактів, торгово-економічних зв'язків створюють хороші умови міжнародні галузеві виставки та ярмарки.
5. Зміст і завдання дисципліни, її місце у формуванні фахівця, взаємозв’язок з іншими дисциплінами та література.

Завдання дисципліни. Знати:

- основні напрями розвитку НТП в переробній галузі;

- технологічні вимоги до конструкції обладнання;

- особливості конструкції та принцип дії технологічного обладнання,

- класифікацію обладнання кожного напряму, його призначення, переваги і недоліки;

- характеристику та техніко-економічні показники роботи обладнання;

- правила техніки безпеки, протипожежні заходи та заходи охорони навколишнього середовища при роботі переробних підприємств .

Вміти:

- вибирати необхідне обладнання і монтувати технологічну лінію;

- в залежності від технологічних вимог скомпонувати обладнання та провести його монтаж;

- організувати виконання експлуатаційних і ремонтних робіт технологічного обладнання;

- виконувати необхідні організаційні розрахунки роботи переробного цеху (дільниці).

Запитання для контролю знань.


 1. Що вивчає дисципліна?

 2. Який сучасний стан харчової і переробної промисловості України?

 3. Що таке поточна лінія?

 4. Як класифікують поточні лінії?

 5. Як класифікують обладнання поточних ліній?

 6. Які вимоги ставляться до обладнання?

 7. Що таке продуктивність поточної лінії?

РОЗДІЛ 1 ТИПОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» для студентів...
Синтаксис. Словосполучення. Просте речення : конспект лекцій / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет,...

Конспект лекцій за курсом «інформаційні системи та технології»
Конспект лекцій за курсом «інформаційні системи та технології» / Укладачі: Борисенко І.І., Скакун Л. В лебедєва О. Ю., Абросімов...

Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...

Конспект лекцій
Приклади використання сучасних телекомунікаційних систем І мереж у різних галузях народного господарства

Конспект лекцій Частина перша Чернівці
Змі в Інтернеті, а також вивчення та аналіз спадщини видатних журналістів І публіцистів

Конспект лекцій для студентів Лекція 1
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура

Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки
Філософія та світогляд. Історичні типи світогляду. Структурні елементи системи філософського знання

Конспект лекцій (кнеу) Тема Культурологія як наука І навчальна дисципліна
Зміст поняття "художня культура". Мистецтво як форма художньо-образної інтерпретації дійсного та уявного

Конспект лекцій з дисципліни «основи метрології та електричних вимірювань»...
Тема лекції: Основні поняття метрології. Властивість І величина. Розмір І значення величини. Одиниця, шкала величиниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка