Пошук по сайту


2.7. Оформлення списку використаних джерел - Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Сторінка6/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.7. Оформлення списку використаних джерел


Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні наукової роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку.

Характерис­тика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. —- (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХНИ, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. —- (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X.: Гуманитар. центр, 2007.—510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. Для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119с. — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / у поряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.


Багатотом-ний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. | документ Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 —(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ „Леонорм-Стандарт”, 2005— .— (Серия „Нормативная база предприятия”).Т.1.-2005.-277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н.П.Кучерявенко.— X.: Право, 2002—. —Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. 534с.

Матеріали конференцій з'їздів

1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового
| конференцій, комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [„Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117с — (Спецвип.: 10 років АУБ). 14. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук, праць наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. —215 с.

Бібліографіч ні покажчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій,
захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного
університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів:
Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з фимінального права, опублікованих у
Віснику Конституційного Суду України за -1997—2005 роки / [уклад. Кирись
Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с.
— (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.

Авторе­ферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих! органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” /І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників
в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами:
автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06
„Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. —
К., 2007.—20с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ6 В 25 3 15/00. Устройство для захвата неориентированньїх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 и 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-иселед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги,

періодичного, продовжу­ваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування
системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /
Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. —
С. 15—18,35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий //
Бібліотечний вісник. — 2006. —' № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации
компьютерньїх технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Бьїков, А. Ю. Рьіхальский //
Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. —
С. 39—61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти
/ Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. —
С. 12—14

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II /1. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи //
Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від
Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті /
Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Королько Л. М. „Голодомор 1932-1933 на Сватівщині”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: „ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ”. Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо організації в навчальних закладах шкільного прес-центру
Організація занять зі шкільними кореспондентами (заняття бажано проводити 2 рази на місяць)

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності...
Донецьк, вул. Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09. Е-mail

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичний посібник Посібник містить методичні поради, рекомендації...
Розділ виставки: Шляхи реалізації розвитку та впровадження нових Державних стандартів

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій

Рекомендації учням щодо організації самоосвітньої та самостійної роботи з фізики в літній період
Тому пропонуємо учням 7-10-х класів загальноосвітніх шкіл самостійно обрати для себе тему з фізики для власного дослідження навколишнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка