Пошук по сайту


Договір про спільну освітню діяльність

Договір про спільну освітню діяльність


Договір про спільну освітню діяльність

м. Харків 10 жовтня 2011 року

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Харківської міської ради Харківської області (далі ХЗОШ № 10) в особі директора ХЗОШ № 10 Хмари О.О., яка діє на підставі Статуту, Харківська гімназія № 12 Харківської міської ради Харківської області (далі ХГ № 12) в особі директора ХГ № 12 Калмичкової Л.А., Харківська гімназія № 34 Харківської міської ради Харківської області (далі ХГ № 34) в особі директора ХГ № 34 Несвітайло С.І., яка діє на підставі Статуту, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Харківської міської ради Харківської області (далі ХЗОШ № 35) в особі директора ХЗОШ № 35 Твердохліб Д.С., яка діє на підставі Статуту, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 Харківської міської ради Харківської області (далі ХЗОШ № 53) в особі директора ХЗОШ № 53 Білаш Я.В., яка діє на підставі Статуту, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Харківської міської ради Харківської області (далі ХСШ № 66) в особі директора ХСШ №66 Подшивалової Н.М., яка діє на підставі Статуту, та Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі ХАІ) в особі ректора Кривцова В.С., який діє на підставі Статуту, (далі Сторони) керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», уклали цей договір про наступне.


 1. Загальні питання.

  1. Сторони визнають, що освітній округ «Ерудит» є добровільним об'єднанням загальноосвітніх навчальних закладів Червонозаводського району м.Харкова та ХАІ, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, впровадження профільного навчання за напрямом математика , фізика, інформатика, а також для особистісного, духовного і культурного розвитку учнів та координацію спільної діяльності в навчально-виховній і профорієнтаційній сферах для забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих спеціалістах для різних галузей господарства України (далі Суб'єктів округу).

  1. Опорним закладом освітнього округу є ХЗОШ № 10.
 1. Предмет Договору

  1. Предметом цього договору є взаємне співробітництво Сторін як Суб’єктів округу щодо створення єдиного освітнього простору та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій.

  2. Метою взаємодії Сторін є:

 • організація у межах Червонозаводського району м. Харкова ефективної системи до профільної та профільної освіти;

 • забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної загальної середньої, позашкільної освіти;

 • ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів;

 • раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її зміцнення та модернізації.
  1. Основні напрямки діяльності

   1. Впровадження системи безперервної освіти учнів, студентів, викладачів та фахівців за навчальними планами та програмами.

   2. Впровадження професійно орієнтованої підготовки старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

   3. Реалізація державної та міської програм роботи з обдарованими дітьми і молоддю; розвиток творчої, науково-пошукової діяльності учнів та студентів;.

   4. Поглиблена підготовка учнів з математики, фізики та інформатики.

   5. Координація спільної науково-дослідної, психолого-педагогічної та методичної діяльності.

   6. Ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної, науково-дослідної бази та наявної інфраструктури.

   7. Спільне проведення науково-дослідних робіт, апробації та використання результатів наукових досліджень.

   8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   9. Підготовка наукових кадрів.

   10. Розробка та впровадження нових навчальних технологій і підвищення якості підготовки учнів, студентів, викладачів та фахівців на всіх ступенях навчання.

   11. Розробка навчально-методичного забезпечення, видавництво освітньої літератури, тощо.
 1. Зобов'язання сторін

3.1. Сторони спільно створюють і забезпечують діяльність постійно діючої об'єднаної науково-методичної ради з проблем безперервної профільної освіти з включенням до неї провідних учителів Червонозаводського району м. Харкова та викладачів-методистів ХАІ, головною метою діяльності якої є розробка та впровадження в навчальний процес профільних фізико-математичних, інформаційно-технологічних класів у загальноосвітніх навчальних закладах Червонозаводського району м. Харкова, єдиного комплексу навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників та наочностей для забезпечення високої якості навчального процесу.

 1. Сторони створюють єдиний Інформаційно-аналітичний центр та єдиний портал для розповсюдження через комп'ютерні мережі розроблених навчально-методичних матеріалів у навчальних закладах Червонозаводського району м. Харкова.

 2. Сторони створюють, на базі ХАІ, Центр безперервного підвищення кваліфікації вчителів, які викладають у профільних класах математику, фізику, інформатику, англійську мову, креслення та комп'ютерну графіку.

 3. Сторони здійснюють моніторинг і аналіз діяльності в рамках співробітництва, готують рекомендації щодо розвитку спільних програм та їх виконання, розробляють новітні методології навчання для системи безперервної освіти.

 4. Сторони проводять науково-дослідну роботу в межах Малої Академії наук, готують школярів до участі в предметних олімпіадах та турнірах різного рівня, здійснюють спільне проведення шкільних конференцій, як у навчальних закладах Червонозаводського району м. Харкова, так і в ХАІ.

 5. Сторони спільно проводять конференції.

 6. Сторони спільно розробляють і реалізують систему мотивацій для заохочення кращих учнів, вчителів навчальних закладів та науково-педагогічних працівників університету.

 7. Сторони забезпечують у період літньої навчальної практики проведення навчальних екскурсій для учнів 5-8, 10 класів до лабораторій ХАІ, виконання комплексних практикумів з фізики, інформатики та комп'ютерної графіки з метою підвищення рівня практичних навичок володіння інформаційними технологіями та розвитку творчих здібностей учнів.

 8. Інші форми спільної діяльності можуть бути предметом взаємної домовленості.
 1. Права та обов'язки Сторін

  1. Сторони мають право:

   1. Надавати пропозиції до управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради, Ради освітнього округу щодо напрямів диференціації (профілів навчання), подальшого розвитку освітнього округу.

   2. На участь в управлінні та веденні спільної діяльності.

   3. На інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.

   4. На використання результатів спільної діяльності та на врахування індивідуального вкладу у спільну справу кожним суб’єктом освітнього округу.
  1. Сторони зобов'язуються:

   1. Забезпечувати дотримання Положення про Освітній округ «Ерудит» та виконання рішень Ради освітнього округу.

   2. Відповідати умовам, необхідним для якісного здійснення навчально-виховного процесу.

   3. Надавати іншим суб’єктам освітнього округу приміщення та обладнання, необхідні для реалізації завдань освітнього округу «Ерудит», на безоплатній основі.

   4. Проводити спільні засідання педагогічної ради Суб'єктів округу з метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше, ніж один раз на рік.

 1. Права та обов'язки опорного закладу

5.1. Опорний заклад має право:

   1. Звертатися до Ради освітнього округу з пропозиціями стосовно вдосконалення спільної роботи Сторін.

   2. У процесі спільної діяльності вводити в дію нові технологічні схеми та вносити зміни та доповнення до діючих технологічних схем, з попереднім погодженням їх з Радою освітнього округу, якщо вони зачіпають права Сторін, або стосуються спільних інтересів щодо діяльності освітнього округу процесів.

5.2. Опорний заклад зобов'язується:

5.2.1. Забезпечувати спеціалізацію навчання: фізика, математика, інформатика.

5.2.2. Концентрувати та ефективно використовувати кадрові, інформаційні, матеріальні, фінансові ресурси, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів.

5.2.3. Надавати методичну допомогу Суб'єктам округу за напрямами діяльності.

5.2.4. Впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес.

5.2.5. Створити єдину систему виховної роботи.

5.2.6. Організовувати співпрацю із Суб'єктами округу, іншими навчальними закладами.

 1. Обставини непереборної сили

6.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

6.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має негайно повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується вповноваженим на те органом.

6.3. При настанні обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань.
7. Розірвання Договору

Договір може бути розірваний в односторонньому порядку у наступних випадках:

- при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань;

- за бажанням однієї Сторони.

При цьому Сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити інші Сторони про розірвання Договору, але не менше, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору.

8. Розв'язання суперечок
При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору Сторони вирішують їх на засіданні Ради освітнього округу.

У разі недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно із законодавством України.
9. Термін дії Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання її сторонами та діє до 01.07.2012.

9.2. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну умов Договору за один місяць до закінчення її дії, вона вважається продовженою на той самий термін і на тих самих умовах, що передбачені цим Договором.

10. Інші умови

10.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовому вигляді та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

10.3. Цей Договір складена у семи примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Реквізити Сторін

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Харківської міської ради Харківської області
Директор школи

____________ О.О.ХмараХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 Харківської міської ради Харківської області
Директор школи

____________ Я.В.Білаш


Харківська гімназія № 12 Харківської міської ради Харківської області

Директор школи

_____________ Л.А.Калмичкова
Харківська гімназія № 34 Харківської міської ради Харківської області
Директор школи

____________ С.І.Несвітайло
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Харківської міської ради Харківської області

Директор школи

____________ Д.С.Твердохліб

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Харківської міської ради Харківської області
Директор школи

____________ Н.М.Подшивалова
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Ректор

____________ В.С.Кривцов


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір між Україною та Республікою Узбекистан про економічне співробітництво на 1999-2008 роки
Керуючись Договором про дружбу І подальше поглиблення всебічного співробітництва між Україною та Республікою Узбекистан від 19 лютого...

Особливості постановки на облік, оподаткування доходів, подання звітності...
Адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»...

Дипломної педагогічної освіти творча робота на тему: Використання інноваційних
Законах України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про інноваційну діяльність», у Положенні Міністерства освіти...

Типовий договір на розподіл природного газу
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

С. М. Бутенко Гадяч 2010 Рецензент
Вузів, які впроваджують в освітню практику особистісно орієнтований підхід. У ньому автор розкриває власну методику активізації пізнавальної...

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду...
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Повідомлення
Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка Київської області виконується дп удндіпм «Діпромісто» на замовлення виконкому...

Закон України "Про загальну середню освіту" > Про перехід загальноосвітніх...
Діяльність методиста в умовах профільного навчання: порадник для методиста з бібліотечних фондів ⁄∕ Упорядник І розробник М.І. Скрипник....

Договір
Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”, далі – Банк, в особі заступника начальника Операційного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка