Пошук по сайту


Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508“Фінанси І кредит” заочної форми навчання Івано-Франківськ 2015

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508“Фінанси І кредит” заочної форми навчання Івано-Франківськ 2015

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
Основи оціночної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної (індивідуальної) роботи


для студентів напряму підготовки 6.030508“Фінанси і кредит”

заочної форми навчання

Івано-Франківськ - 2015

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: викл. Онуфрик І.І. – Івано-Франківськ, 2015. – 45 с.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 7 від «24» березня 2015 р.

ЗМІСТ


Вихідні положення та методичні вказівки до виконання та оформлення 4

Завдання індивідуальних контрольних робіт 6

Самостійна реферативна робота студентів 39

Довідкові джерела 42

Критерії оцінювання 44

ЗАВДАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Індивідуальна контрольна робота (ІКР) з даного курсу є підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи із закріпленням тих знань, які були отримані під час його викладання.

Мета роботи – сприяти закріпленню знань студентів в процесі дослідження, аналізу та узагальнення результатів вивчення основних тем даної дисципліни.

Завдання ІКР студенти отримують під час першого настановчого міжсесійного заїзду в якому вивчають предмет «Основи оціночної діяльності» Завдання розподіляються наступним чином: відповідно до списку студентів у журналі обліку академгрупи студент 1-й за списком виконує 1-у ІКР, і так до 15 – го студента включно, далі роботи повторюються спочатку: 16-й за списком студент знову виконує 1-у ІКР і т.д.

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 10-20 сторінках з написанням змісту та обов'язково списку використаної літератури з посиланнями на неї за текстом.

Робота виконується від руки або за допомогою обчислювальної техніки на аркушах формату А4 з дотриманням таких вимог до оформлення: Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

Завдання контрольної роботи складається із двох теоретичних питань і одного практичного завдання і має таку структуру:

Титульна сторінка

Зміст

Вступ

1.Теоретичне питання № 1

2. Теоретичне питання № 2

3. Тестові завдання.

4.Практичне завдання (задача)

Список використаних джерел

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

Кожне теоретичне питання та список використаних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Теоретична частина завдання присвячена огляду законодавчих актів, монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Мета роботи формулюється у вигляді очікуваних результатів, які являють собою внесок у практику теми, що розглядається. Тематика контрольних робіт має як теоретичну, так і практичну спрямованість, задачі, запропоновані для розв’язання, охоплюють широке коло проблем, пов’язаних з функціонування оціночної діяльності.

Індивідуальна робота має бути представлена на перевірку у перший день наступного заїзду на заліково-екзаменаційній сесії та захищена на практичному занятті.

Оцінювання роботи виконується за бальною системою (див. Критерії оцінювання) Виконання цієї роботи є обов'язковим елементом навчального процесу.

ЗАВДАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1

Теоретичні питання.

 1. Дайте характеристику основним методам порівняльного підходу.

 2. Які форми власності на землю існують в Україні?


Тестові завдання.

 1. Оцінкою майна є :

а) процес визначення вартості майна на дату оцінки;

б) процедура, встановлена нормативно-правовими актами;

в) результат практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності;

г) усі відповіді вірні.


 1. Діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна - це :

а) інвестиційна діяльність;

б) підприємницька діяльність;

в) професійна оціночна діяльність.


 1. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається :

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна;


 1. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається :

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна.


 1. Оціночна діяльність може здійснюватись в таких формах:

а) практична та консультаційна діяльність;

б) рецензування звіту про оцінку майна;

в) практична діяльність;

г) усі відповіді вірні.


 1. Міра цінності майна, що виражається сумою грошей або їхнього еквіваленту, які покупець готовий надати в обмін на придбання прав на майно - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.


 1. Міра того, скільки грошей потрібно на створення майна, виробництва товару або надання послуги - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.


 1. Факт, що фіксує на визначену дату вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувається продаж - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.


 1. Ціна залежить від :

а) величини витрат на створення товару;

б) норми прибутку та рентабельності;

в) співвідношення попиту та пропозиції;

г) усі відповіді вірні.


 1. Професійна оцінка майна та майнових прав здійснюється:

а) суб'єктом підприємницької діяльності;

б) суб'єктом оціночної діяльності;

в) власником підприємства.
Задачі.

1. Магазин, площею 500 м2 через розташування у старому районі міста і зменшення населення, почав втрачати клієнтів. Протягом року втрати в орендній платні склали 10$ на місяць з 1 м2. Звичайний річний рентний мультиплікатор для аналогічного об'єкта дорівнює 2,7. Визначити розмір економічного зносу.

2. Поверхи будинку мають надлишкову висоту. Відновна вартість даного будинку — 174 900 у.о., а поточна відновна вартість аналогічного будинку, але з нормальною висотою, — 172 900 у.о. Фізичне зношення об'єкта — 30%. Додаткові щорічні витрати, пов'язані з висотою поверхів — 500 у.о. Коефіцієнт капіталізації — 10%. Визначити втрати від надлишкових покращень.

Варіант 2

Теоретичні питання.

 1. Назвіть учасників процесу оцінювання.

 2. Охарактеризуйте родові ознаки нерухомості.


Тестові завдання.

 1. Оцінку бізнесу проводять в цілях :

а) визначення вартості цінних паперів;

б) визначення вартості підприємства;

в) реструктуризації підприємства;

г) усі відповіді вірні.


 1. Основним нормативно-правовим документом, згідно якого здійснюється оцінка вартості підприємства є :

а) Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

б) Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».


 1. Оцінка вартості майна підприємства проводиться у випадках:

а) створення підприємств;

б) реорганізації підприємств;

в) ліквідації підприємств;

г) усі відповіді вірні.


 1. Майновими правами є:

а) права власності;

б) права на провадження діяльності;

в) права вимоги;

г) вірно б), в).


 1. Оцінка майна, майнових прав - це:

а) процес визначення вартості майна на дату оцінки ,за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами,

б) результат практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності;

в) факт, що фіксує на визначену дату вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувається продаж;

г) вірно а). б).


 1. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні здійснює :

а) фонд Державного майна України;

б) Верховна Рада України ;

в) обласні державні адміністрації;

г) міністерство економіки України.


 1. Юридично підставою проведення оцінки майна є:

а) усна домовленість між оцінювачем та замовником;

б) укладення договору у письмовій формі;

в) укладення договору в усній чи письмовій формі;

г) нормативно правові акти.


 1. Право займатися оціночно діяльністю мають особи, які :

а) пройшли стажування впродовж одного року за відповідною програмою;

б) мають вищу освіту;

в) склали кваліфікаційний іспит;

г) усі відповіді вірні.


 1. Суб'єктами оціночної діяльності є:

а) суб'єкти господарювання;

б) громадяни України;

в) фонд Державного майна України;

г ) навчальні заклади.


 1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається:

а) безстроково;

б) на три роки;

в) до першого порушення законодавства;

г ) на два роки.

Задачі.

1. Визначити витратним підходом вартість дачі.

Вихідні дані:

 • площа дачі = 100 м, вартість 1 м — 2000 грн;

 • площа гаража = 60 м, вартість 1 м — 1000 грн;

 • вартість усіх інших споруд на дачі — 20000 грн;

 • усунений фізичний знос дачі — 30 000 грн;

 • неусунений фізичний знос дачі — 20 000 грн;

 • усунене функціональне старіння — 10 000 грн;

 • ринкова вартість земельної ділянки — 50 000 грн.

 1. Розрахувати абсолютний розмір знецінення об'єкта під впливом фізичного зносу.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характеризується такими даними:

Елементи

Ступінь зносу

Питома вага

Фундамент

15%

12%

Перекриття

7%

9%

Підлоги

30%

7%

Перегородки

20%

11%

Первісна вартість об'єкта — 200 000 грн.

Варіант 3
Теоретичні питання.

 1. . Коли виникає потреба у визначенні вартості майна?

2 Як класифікуються об’єкти оцінки згідно національного стандарту №1?

.
Тестові завдання.

 1. Положення (Національні стандарти) оцінки майна затверджуються :

а) Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Президентом України;

г) Всеукраїнськими громадськими організаціями оцінювачів.


 1. Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:

а) забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів;

б) контроль за виконанням оціночної діяльності;

в) видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;

г) усі відповіді вірні.


 1. Голова фонду Державного майна України призначається на посаду :

а) Верховною Радою України;

б) Президентом України;

в) Кабінетом Міністрів України;


 1. Фонд державного майна України

а) Виступає замовником оцінки майна;

б) укладає договори на проведення оцінки;

в) затверджує акти оцінки майна;

г) усі відповіді вірні.

5. Громадське регулювання оціночної діяльності здійснюється :

а) Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Українським товариством оцінювачів нерухомості.
6. Кількісний склад саморегулівних організацій оцінювачів повинен налічувати :

а) не менше 300 оцінювачів;

б) не менше 250 оцінювачів;

в) не менше 100 оцінювачів.


 1. Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють :

а) контролю за виконанням положень оцінки майна;

б) рецензування звітів про оцінку майна;

в) участь у професійній підготовці оцінювачів;

г) усі відповіді вірні.


 1. У саморегулівній організації оцінювачів здійснювати оціночну діяльність повинні:

а) 90% її членів;

б) 80% її членів;

в) 65% її членів.


 1. З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам оціночної діяльності сертифікатів, їх анулювання, підвищення професійного рівня оцінювачів Фондом державного майна України створюється :

а) Кваліфікаційна рада;

б) Наглядова рада;

в) Спостережна рада.
10.До повноважень наглядової ради належать :

а) вирішення спірних питань щодо сертифікатів;

б)погодження нормативно-правових актів з оцінки майна;

в) надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів;

г) усі відповіді вірні.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної форми навчання напряму підготовки...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізика»
«Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»

Рішення вченої ради факультету
«Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної та заочної форми навчання усіх варіативних компонент напрямку підготовки...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Конспект лекцій з дисципліни «основи філософських знань» для студентів...
Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти. Предмет філософії та особливості філософського мислення

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...

Розклад занять на перший семестр 2014-2015 н р. для студентів денної...

Завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформатика»...
З шифру вашої залікової книжки візьміть дві останні цифри та згідно наступної таблиці визначить № варіанта, який міститься на перехресті...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни іноземна...
Самостійна робота в поєднанні з аудиторними заняттями має дати необхідні знання для ведення бесіди, діалогу, читання та перекладу...

Робоча програма з навчальної дисципліни “Філософія” для студентів...
Метою вивчення курсу філософії є забезпечення глибокого засвоєння студентами специфіки філософського осягнення дійсності, що дає...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка