Пошук по сайту


Правила проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році

Правила проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом департаменту освіти і науки

від_________ № ___________

Правила проведення

ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2013/2014 навчальному році


  1. Мета та завдання


1. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

2. Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.
2. Строки, місце та умови проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу


  1. ІІ (обласний) етап Конкурсу проводиться у три тури:

- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

  • оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін для всіх відділень МАН .

- захист науково-дослідницьких робіт.

2. Строки, місце та умови проведення ІІ етапу конкурсу визначаються та затверджуються департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації відповідно до цих Правил. У правилах визначаються кількісний склад команд, пропорційність представленості навчальних закладів у конкурсі, місце та інші питання його проведення з урахуванням місцевих можливостей.
3. Учасники конкурсу
1. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

2. Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт різних за змістом відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадіння базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник повинен писати декілька контрольних робіт.

3. Рішення про заміну попередньо заявленого учасника конкурсу приймає голова (співголова) оргкомітету в разі офіційного звернення.

4. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу. Керівник команди несе відповідальність за життя і здоров’я членів команди та підготовку документів щодо участі в конкурсі.

Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

5. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

6. Учасники конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та виконувати рішення оргкомітету й журі.

7. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі секції.

8. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

9. Учасники ІІ етапу конкурсу.

У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди управлінь/відділів освіти міст (районів) Донецької області.

Членами команди можуть бути учні, які зайняли перші місця (як виняток другі) в І етапі конкурсу.

Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. У секції може брати участь тільки один представник команди.


  1. Керівництво конкурсу


1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації.
5. Програма конкурсу
1. Програмою конкурсу передбачені:

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

захист науково-дослідницьких робіт.

2. II етап конкурсу проводиться з урахуванням навчальних досягнень учнів із відповідних базових дисциплін у таких наукових відділеннях МАНУ:

історії;

філософії та суспільствознавства;

технічних наук;

комп’ютерних наук;

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

мовознавства;

математики;

фізики і астрономії;

наук про Землю;

економіки;

хімії та біології;

екології та аграрних наук (додаток 1).
6. Документація II (обласного) етапу конкурсу
1. Для участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу до оргкомітету конкурсу необхідно подати такі документи:

копію підсумкового наказу управління (відділу) освіти міської/районної державної адміністрації “Про результати проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2013/2014 навчальному році”;

заявки на участь у II етапі конкурсу (додатки 2, 3,);

у разі подання на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у І етапі другі місця, разом із заявкою подається аргументація такого подання, завірена печаткою відповідного органу управління (відділу) освіти;

науково-дослідницькі роботи в твердій обкладинці, склеєні або прошиті в друкованому та електронному вигляді, оформлені згідно Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток 4);

відредаговані тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників ІІ етапу від територіального відділення МАНУ на одному електронному носії;

паспорти експонатів – за їх наявності (додаток 5);

анкети учасників II етапу конкурсу, дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5, бажано також в електронному вигляді (додаток 6).

Про порядок подання документів повідомляється додатково.

2. Під час реєстрації оргкомітету конкурсу подаються такі документи:

  1. На групу учнів з одного регіону – наказ управління (відділу) освіти міської (районної) державної адміністрації “Про направлення та склад команди для участі в II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”.

  2. На кожного учасника конкурсу:

паспорт (для учасника віком до 16 років – свідоцтво про народження);

учнівський квиток або завірена директором навчального закладу довідка з фотографією, яка на 1/3 перекривається печаткою.

2) Заява від батьків зі згодою на обробку персональних даних (додаток 7)

3. У випадку недотримання вимог пункту 2 цього розділу учасники до участі в конкурсі не допускаються.

4. Окремо оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення І етапу конкурсу в друкованому та електронному вигляді; статистична інформація про результативність участі вихованців відділення МАН в І етапі оформлюється у вигляді таблиці (додаток 8).

7. Умови визначення результатів ІІ (обласного) етапу конкурсу
1. Визначення результатів ІІ (обласного) етапу конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Зазначена модель оперує такими поняттями:

фактори − основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”, “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” та “Захист науково-дослідницької роботи”;

вагомість фактору − його частка у загальному показнику;

критерії − складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;

вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;

експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.

2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:

“критерій відпрацьовано бездоганно“ – 10 балів;

“критерій в цілому відповідає вимогам“ – 9 балів;

“критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням“ – 8 балів;

“критерій відповідає вимогам із зауваженнями“ – 7 балів;

“критерій відповідає вимогам наполовину“ – 5 балів;

“критерій мало відповідає вимогам“ – 3 бали;

“критерій не відповідає вимогам“ – 0 балів.

3. Значення фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” визначається за сумою балів, набраних учнем за виконання завдань.

Значення факторів “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” та “Захист науково-дослідницької роботи” визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактору.


Вагомості факторів моделі визначення результатів конкурсу:
Фактор

Відділення:

математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства,

мовознавства

вагомість

фактору

максимальна сума балів

вагомість

фактору

максимальна сума балів

1.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

-

33

-

30

2.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

2,0

20

2,5

25

3.

Захист науково-дослідницької роботи

4,7

47

4,5

45

Усього

-

100

-

100


4. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.
1) У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

І рівень – 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);

ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, – 33 бали.

2) У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, – 30 балів.

3) Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

4) Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

5. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва)
Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність теми дослідження

0,1

2.

Наявність елементів наукової новизни

0,25

3.

Обґрунтованість отриманих результатів

0,25

4.

Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи

0,15

5.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

0,25


Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для секції науково-технічної творчості та винахідництва
Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

0,25

2.

Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

0,05

6.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

0,1


Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи ”

для відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

(крім секції літературної творчості)
Критерій

Вагомість критерію

1.

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

0,1

2.

Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

0,2

3.

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

0,3

4.

Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

0,2

5.

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

0,1

6.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

0,1


Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для секції літературної творчості
Критерій

Вагомість критерію 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

0,4

2

Оригінальність образно-художнього мислення

0,3

3

Власна творча неповторність

0,2

4

Грамотність викладу, культура оформлення

0,1


Для визначення значення фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи ” необхідно:

  1. визначити значення 1-ого критерію − помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.

6. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів і склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.
Вагомості критеріїв

фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”

для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

Критерій

Вагомість критерію

1.

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

0,1

2.

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

0,3

3.

Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу

0,2


4.

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

5.

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,2


Вагомості критеріїв

фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”

для відділень історії, філософії та суспільствознавства,

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства
Критерій

Вагомість критерію

1.

Аргументованість вибору теми дослідження

0,1

3.

Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми

0,3

2.

Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу

0,2

6.

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

4.

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,1

5.

Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо)

0,1


Визначення значення фактору “Захист науково-дослідницької роботи ” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи ”.

7. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми конкурсу, становить 100 балів.

8. З метою вирішення спірних питань щодо результатів конкурсу (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) створюється експертна комісія, яка складається із представників Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, оргкомітету конкурсу та голови журі відповідного відділення.


  1. Порядок розгляду спірних питань на ІІ (обласному) етапі конкурсу


1. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

2. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

1) Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає апеляційну заяву на ім’я голови журі предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін.

2) В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції.

3) Апеляційна заява передається секретареві відповідної секції.

4) Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

5) Апеляційна заява розглядається головою та членами журі предметної комісії в присутності учасника конкурсу та секретаря секції. Присутність інших осіб не допускається.

6) Засідання веде голова предметної комісії або секретар відповідної секції.

7) Апеляційна заява розглядається у такій послідовності:

зачитується апеляційна заява;

в усній формі уточнюються причини подачі апеляції;

заслуховуються питання та коментарі учасника конкурсу;

заслуховуються коментарі членів предметної комісії;

після обговорення членами журі приймається остаточне рішення, яке фіксується в апеляційній заяві та вноситься до протоколу оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни.

8) Учасник конкурсу ознайомлюється з остаточним рішенням журі, яке засвідчує своїм підписом в апеляційній заяві.

3. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасників.

1) Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

2) Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.

3) Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.


9. Визначення переможців і нагородження учасників ІІ (обласного) етапу конкурсу
1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

2. При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

3. Кількість призових місць (перших, других, третіх) місць становить не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній секції окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

5. Результати проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.
10. Журі II (обласного) етапу конкурсу
1. Журі ІІ (обласного) етапу конкурсу формується за відповідними секціями наукових відділень із наукових працівників вищих навчальних закладів, педагогічних працівників навчальних закладів.

Журі відділення очолює голова та співголова відділення.

До складу журі секції входять голова, який може мати одного або кількох заступників і секретаря, та члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.

3. Склад журі затверджується наказом Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

4. Голова журі відділення або секції:

бере участь у формуванні складу журі;

несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників, розгляду апеляцій;

проводить консультації для учасників конкурсу;

аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

5. Секретар секції призначається, як правило, з числа педагогічних працівників закладів – організаторів конкурсу.

Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

11. Фінансування ІІ (обласного) етапу конкурсу
До роботи із складання та перевірки контрольних завдань, тестів і до участі в роботі оргкомітету та журі залучаються наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Департаменту освіти І науки Запорізької обласної державної адміністрації від 26. 09. 2014 №0609 «Про проведення І етапу Всеукраїнського...

Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України,...
Правил проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України...

Наша гордість Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту...
Класу Криворізького природничо-наукового ліцею, переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...

3. Керівництво ІІ етапом конкурсу
Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012...

Назва відділення Секція
Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013...

Харьковская общеобразовательная
Про участь учнів хзош №7 в І (районному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...

Наказ
...

Управління освіти І науки
Малої академії наук України у 2012-2013 навчальному році” в період з 20 грудня 2012 року по 16 лютого 2013 року в м. Одеса проведено...

Список учнів-переможців І (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Список учнів-переможців І (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман

Департамент освіти І науки
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (далі – Конкурс)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка