Пошук по сайту


Конкурс-захист проводиться у секціях

Конкурс-захист проводиться у секціях

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

«Комунальний заклад «Інноваційно - методичний центр»

Криворізький Жовтневий ліцей
Положення

про конкурс науково-дослідницьких робіт

«ЕДІСОНИ ХХІ СТОЛІТТЯ»

(математика, фізика, астрономія)1. Мета та завдання
І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України проводиться з метою:

 • залучення обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень;

 • сприяння професійному самовизначенню;

 • розвитку творчих зв'язків між науковцями вищих навчальних закладів, освітянами та учнівською молоддю міста;

 • якісного відбору учасників ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.


2. Організатори та координатори конкурсу


 • Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради;

 • Комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр»;

 • Криворізький Жовтневий ліцей.


3. Умови проведення конкурсу

Конкурс-захист проводиться на базі Криворізького Жовтневого ліцею 29 січня 2015 р. за адресою:

50096, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 63

Телефон для довідок: 53-13-00
Конкурс-захист проводиться у секціях
п/п

Секція

Базова дисципліна

І.

Математика

Математика

2.

Фізика

Фізика

3.

Астрономія

Фізика

4.

Технічна творчість

Математика або фізика

5.

Інформатика

Математика


4. Учасники конкурсу

У конкурсі-захисті беруть участь учні 9–11 класів ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл міста, які займаються дослідницькою діяльністю. У конкурсі можуть брати участь учні 8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник повинен писати декілька контрольних робіт.
Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

Для участі в І (міському) відбірковому етапі необхідно до 30 грудня 2014 року надати до оргкомітету заявку на участь у конкурсі-захисті за формою:

 1. секція;

 2. базова дисципліна;

 3. тема роботи;

 4. прізвище, ім'я, по батькові учня;

 5. навчальний заклад;

 6. район;

 7. клас;

 8. прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника;

 9. необхідність технічних засобів;

 10. контактний телефон.


Заявки повинні бути затверджені керівником закладу.
Роботи і тези (електронний варіант) подаються в організаційний комітет конкурсу до 05 січня 2015 року.

Науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог МАН.
5. Вимоги до написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт

5.1. Загальні вимоги

Роботи друкуються за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм); інтервал – 1,5, поля – лівий 20 мм, правий – 10 мм, верхній - 20мм, нижній - 20мм. Розмірні показники друку: в одному рядку 60 знаків з урахуванням пропусків між словами.

Абзацний відступ 3-5 інтервалів. На одній сторінці суцільного тексту 40-42 рядки. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і з низу інтервалами. Обсяг наукової роботи повинен становити до 25 сторінок (машинописного тексту).

Вписувати в текст наукової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору, але при цьому щільність написаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або білою фарбою і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом.

5.2.3аголовки

Заголовки структурних частин наукової роботи "Зміст", "Перелік умовних скорочень", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використаних джерел", "Додатки" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (перша-велика) з абзацу. Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Відстань між заголовком структурної частини та текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервали.

5.3 Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюються арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу необхідно проставляти після слова "розділ", після номеру крапка не потрібна. З нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між числами ставлять крапку, наприклад 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу (за такими ж правилами).

5.4 Ілюстрації

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданиху у додатках.

Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад, "Рис, 1.2." (другий рисунок першого розділу). Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розмішують послідовно під ілюстрацію.

5.5. Таблиці

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу та розміщують цей напис у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці

5.6. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій наведені і формули. Значення коленого символу та числового коефіцієнту треба подавати з нового рядка..

5.7. Посилання

При написані наукової роботи необхідно посилатися на джерела, що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа.

У тексті наукової роботи посилання на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками. Наприклад, "в роботах [1-4]...п.

5.8. Список використаних джерел

Список використаних джерел необхідно складати у порядку появи у тексті (або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків)

5.9. Додатки

Додатки слід оформляти на наступних після списку літературних сторінках, при цьому кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі (симетрично до тексту сторінки .з великої літери.

  1. Тематика науково-дослідницької роботи не

обмежується.

Робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Наукова робота обов'язково має містити рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця).
6. Програма конкурсу-захисту

6.1. Програма роботи кожної секції передбачає три етапи:

1-й етап – заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

2-й етап - оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

3-й етап - захист науково-дослідницьких робіт.

Максимальна сумарна оцінка за участь в усіх етапах конкурсу становить 100 балів.

6.2. Оцінювання науково-дослідницьких робіт

Оцінка науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі до 22 січня 2015 року згідно наступних критеріїв:
Критерій

Максимальна сума балів

1.

Актуальність теми дослідження

2

2.

Наявність елементів наукової новизни

5

3.

Обґрунтованість отриманих результатів

5

4.

Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи

3

5.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

5

Всього

20

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

6.3. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

Учасники виконують 7 завдань:

І рівень – 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);

ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, – 33 бали.

6.4. Захист науково-дослідницьких робіт

Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На захисті мають право бути присутніми інші члени секції та наукові керівники.

Для захисту надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.
Оцінювання захисту передбачає:Критерій

Максимальна сума балів

1.

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

5

2.

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

14

3.

Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу

10

4.

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

9

5.

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

9

Всього

47

Порядок захисту і склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.
7. Визначення переможців та нагородження учасників міського конкурсу-захисту
7.1. Конкурс-захист науково-дослідницької роботи – це інтелектуальне змагання особистого характеру.
Колективні роботи (2-3 учні) журі не розглядатимуться.
Переможці визначаються за сумою балів, одержаних на всіх етапах конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
7.2. Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.

Трете місце не визначається, якщо учасник не набрав 65 балів.

Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт вказана мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути збільшена.

У випадку набрання однакової кількості залікових балів декількома учасниками місця визначаються за результатом виконання контрольних завдань з базових дисциплін.
7.3. Переможці та призери конкурсу-захисту нагороджуються дипломами управління освіти та науки 1, II, III ступенів.
7.4. Переможці конкурсу-захисту (як виняток - призери) рекомендуються до участі в II етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
8. Журі конкурсу

Головами журі секцій є науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів міста, заслужені вчителі України, членами журі - висококваліфіковані педагоги.

Голова журі секції несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників, готує подання оргкомітету про нагородження переможців.

Секретар секції призначається, як правило, з числа педагогічних працівників закладу – організатору конкурсу. Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

Склад журі затверджується Інноваційно-методичним центром і оголошується на відкриті конкурсу.
9. Фінансування

Підготовка та проведення міського конкурсу (транспортне обслуговування, придбання та використання бланкової документації, рецензування робіт, видання збірників) фінансується за рахунок, спонсорів та учасників конкурсу.
Роботи переможців І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України не повертаються, а відсилаються на ІІ (обласний) етап вищезгаданого конкурсу у м. Дніпропетровськ.

Роботи учасників, які не посіли призові місця повертаються власникам.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровське територіальне відділення Малої академії наук України


Відділення:

Секція:

ТЕМА РОБОТИ


Роботу виконав:

ПІБ учня,

учень ___ класу,

назва закладу
Науковий(і) керівник(и):

ПІБ керівника,

посада, заклад,

категорія, звання

Дніпропетровськ

2015

Перелік секцій МАН УкраїниНазва відділення

Секція

Базова дисципліна

Математики
1. Математика

Математика


2. Прикладна математика

Математика


3. Математичне моделювання

Математика

Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

поділитися в соціальних мережахСхожі:

3. Керівництво конкурсу-захисту
Конкурс-захист проводиться у секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського...
Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного, творчого,...

Затверджено Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської...
Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного, творчого,...

Конкурсу «Кенгуру 2014»
Львівському національному університеті імені Івана Франка Міжнародний конкурс-гра «Кенгуру». Конкурс проводиться з метою популяризації...

Про конкурс науково-дослідницьких робіт «едісони ХХІ століття» (математика,...
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни проводиться з метою

Конкурс проводиться у лютому-березні місяці кожного року
«Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної...

Конкурс проводився відповідно до вимог ненц І складався з двох етапів:...
Про підсумки І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології «Юний...

Управління освіти І науки
Криворізького природничо-наукового ліцею пройшов міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» І (міський) відбірковий...

Конкурс дюп лютий 2014
Міжнародний конкурс з української мови та літератури ім Т. Г. Шевченка ( українська мова та література) – листопад 2013

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт Малої академії наук проходив...
Губернатор Олександр Вілкул нагородив 27 учнів із Дніпропетровщини, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка