Пошук по сайту


35 год, 1 год на тиждень, 3 год резервний час

35 год, 1 год на тиждень, 3 год резервний час

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Фізика. 7 клас.

(35 год, 1 год. на тиждень, 3 год – резервний час)

1. Починаємо вивчати фізику (9 год.)

ДатаФізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища. Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики


Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент.

Лабораторна робота №1 Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті


Вимірювання та вимірювальні прилади.

Лабораторна робота №2 Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.


Світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мега світи. Час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.

Лабораторна робота №3 Вимірювання часу


Простір. Виміри простору. Довжина та одиниці довжину. Площа та одиниці площі.

Лабораторна робота №4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні


Об’єм та одиниці об’єму.

Лабораторна робота №5 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин, газів.


Взаємодія тіл. Види взаємодії (Земне тяжіння, електризація тіл, взаємодія заряджених тіл, взаємодія магнітів)Сила – міра взаємодії. Енергія. Перехід одного виду енергії в інший


З’язок фізики з повсякденним життям, іншими науками. Творці фізики.


Контрольна робота №1 з теми «Починаємо вивчати фізику»
2. Початкові відомості про будову речовини (8 год)Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси.

Лабораторна робота №6 Вимірювання маси тіл


Будова речовини. Атоми і молекули. Рух і взаємодія атомів і молекул.


Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури. Дифузія.


Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Залежність розмірів тіл від температури.


Густина речовини. Одиниці густини. Кристалічні та аморфні тіла


Контрольна робота №2 «Будова речовини»


Лабораторна робота №6 Визначення густини твердих тіл і рідин


Узагальнення знань з теми «Будова речовини»
3. Світлові явища (15 год)Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла


Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.


Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.


Відбивання світла. Закони відбивання.


Плоске дзеркало. Дзеркальне і розсіяне відбивання світла.


Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.


Розв’язування задач і вправ


Контрольна робота №3

«Поширення світла» та «Дисперсія світла»


Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи.


Побудова зображень, що дає тонка лінза. Формула тонкої лінзи


Розв’язування задач


Фотометрія. Сила світла і освітленість.


Оптичні прилади. Око. Вади зору. Окуляри.


Узагальнення знань з теми «Світлові явища»


Контрольна робота №4 «Світлові явища»


Екскурсія: «Спостереження фізичних явищ довкілля. Фізичні характеристики природного середовища».


Екскурсія: «Фізика і екологічні проблеми рідного краю. Фізичні методи дослідження природного середовища».3 години Резерв

Фізика. 8 клас

(70 год, 2 год. на тиждень, 4 год – резервний час)

Розділ 1. Механічний рух (13 год.)ДатаМеханічний рух. Відносність руху. Траекторія. Пройдений тілом шлях.


Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла


Розв’язування задач.

Лабораторна робота №1 «Вимірювання швидкості руху тіла»


Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху.


Прямолінійний рівномірний рух.


Графіки руху тіла.


Обертальний рух тіла. Період обертання. Місяць - природний супутник Землі.


Розв’язування задач.

Лабораторна робота №2 «Вимірювання частоти обертання тіла»


Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник. Інструктаж з БЖД. Л.Р.№3. Дослідження коливань маятника


Лабораторна робота №3 «Дослідження коливань маятника»


Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку.Поширення звуків в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук і ультразвук. Вплив звуків на живі організми.


Узагальнення знань з теми «Механічний рух»


Контрольна робота №1 «Механічний рух»
Розділ 2. Взаємодія тіл (20 год)Взаємодія тіл. Результат взаємодії – деформація і зміна швидкості. Інерція.


Маса як міра інертності тіла.


Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.


Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.


Земне тяжіння. Сила тяжіння.


Вага тіла. Невагомість. Розвязування задач


Лабораторна робота №4,5. «Конструювання динамометра». «Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіл»


Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Розв’язування задач


Лабораторна робота №6 « Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»


Контрольна робота №2 «Взаємодія тіл»


Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Розвязування задач


Тиск. Розвязування задач


Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля


Сполучені посудини. Насоси.


Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торічеллі. Барометри.


Залежність тиску атмосфери від висоти.


Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування


Розв’язування задач на застосування закону Архімеда.


Умови плавання тіл.


Підготовка до контрольної роботи


Контрольна робота №3 «Тиск твердих тіл, рідин»
Розділ 3. Робота і енергія (10 год.)Механічна робота. Одиниці роботи


Потуж­ність та одиниці її вимірювання


Кінетична і потенціальна енергії. Розвязування задач


Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.


Машини і механізми. Прості механізми.


Лабораторна робота №7 « Зясування умов рівноваги важеля»


Ко­е­фіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки.


Лабораторна робота №8 «Визначення ККД похилої площини»


Узагальнюючий урок з теми "Робота і енергія"


Контрольна робота №4 з теми «Робота і енергія»
Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини (20 год.)Тепловий стан тіл. Температура тіла. Ви­мірювання температури.


Розв’язування задач.

Лабораторна робота №9 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів»


Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін.


Види теплопередачі.


Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.


Тепловий баланс.


Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла»


Лабораторна робота №10 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»


Розвязування задач на складання рівнянь теплового балансу.


Теплота згорання палива. ККД нагрівника


Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу.


Лабораторна робота №11 «Визначення ККД нагрівника»


Контрольна робота №5 «Телові явища І»


Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення.


Питома теплота плавлення. Розв’язування задач.


Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах.


Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.


Розв’язування задач на тему «Питома теплота пароутворення»


Перетворення енергії в механічних і теплових процесах.


Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни.


Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.


Контрольна робота №6 з теми «Телові явища ІІ»
Узагальнюючі заняттяЕнергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів


Енергозберігаючі технології. Використання енергії лю­диною та охорона природи
ЕкскурсіїСпостереження механічного руху і взаємодії в природі та на виробництві.


Теплоенергетичні установки та енергогенеруючі станції.


4 години Резерв  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час
Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями

Закон Ома для повного кола Безпека під час роботи з електричними...
Фізика 11-а клас (70 год, 2 год на тиждень, 4 год резервний час) 2016/17 учб рік

35 год, 1 год на тиждень, 3 год резервний час
Фізика як природнича наука. Фізичні тіла І фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища. Зв'язок фізики...

70 год, 2 год /тиждень, 4 год резерв 2016/17 учб рік
Бжд. Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Світоглядний потенціал природничих наук

70 год, 2 год на тиждень, 4 год резерв 2016/17 учб рік
Фізика — 7-А, 7-б клас (70 год, 2 год на тиждень, 4 год резерв) 2016/17 учб рік

70 год, 2 год/тиждень, 4 год резерв 2016/17 учб рік
...

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...

Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...

5. Побудуйте зображення рівнобедреного прямокутного трикутника в...
Дорогою пішов дощ, І водій знизив швидкість до 60км/год. Коли дощ скінчився, до Білої Церкви залишилось проїхати 40 км. Автобус набрав...

Другий етап Всеукраїнської олімпіади з фізики
Назустріч човну одночасно з ним від в до а відходить катер зі швидкістю 10 км/год відносно води. За час руху човна від а до в катер...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка