Пошук по сайту


Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
Від 30.07.2013 1/9-518

На від № ___
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій

Про організацію роботи літніх шкіл

для обдарованих дітей
На виконання пункту 4 Доручення Президента України від 27.03.13 № 1-1/711 «Діти – майбутнє України» в частині започаткування роботи обласних і всеукраїнських літніх шкіл для обдарованих дітей, Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист «Організація роботи літніх шкіл для обдарованих дітей».

Просимо зміст листа довести до відома керівників органів управління освітою, керівників навчальних закладів.
Додаток: на 6 арк.
Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Середницька А.Д., 481-32-51

Лісовий О.В., 289-82-01

Додаток

до листа МОН

від 30.07.2013 № 1/9-518
Організація роботи літніх шкіл

для обдарованих дітей
Літні школи є формою роботи з обдарованою молоддю в канікулярний період.

Для забезпечення цієї форми роботи з обдарованими дітьми необхідно керуватися нормативно-правовою базою в галузі оздоровлення та відпочинку дітей.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та відповідальність усіх учасників процесу.

Робота літніх шкіл для обдарованих дітей в канікулярний період може організовуватись у формі профільних або тематичних змін як у закладах оздоровлення так і в закладах відпочинку.

Зокрема, згідно статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» визначено, що :

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти:
юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування
дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом
якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує
комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та
інтересів;

тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом
якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує
комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей
та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури
та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за
спеціальною програмою.

Окрім того, діяльність літніх шкіл організовується відповідно до:

Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 422;

постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”;

наказу Міністерства охорони здоровя України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/239 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

наказу Міністерства сім’ї, молоді та спорту України від 16.04.2009 р. № 1254 "Про затвердження "Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку", зареєстрований у Мін’юсті 30.04.2009 р. за № 396/16412;

наказу Міністерства охорони здоровя України від 07.08.2013 р. № 365 «Про організацію медичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року»;

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 17.04.2013 р. № 11 «Про санітарне та епідемічне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році»;

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.04.2013 № 436 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році».

Перебування дітей у літніх школах дає змогу поглибити і систематизувати знання учнів з навчальних предметів та різних наукових галузей, розвинути інтерес школярів до науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та винахідницької діяльності, сформувати у дітей навички роботи в команді, розширити світогляд юнацтва, гармонійно поєднати наукову, пізнавальну, виховну роботу з активним дозвіллям та оздоровленням.

Мета проведення літніх шкіл – залучення обдарованої учнівської молоді до пошукових, дослідницьких і експериментальних робіт у різних галузях науки, техніки й виробництва, поглибленого вивчення профільних дисциплін та задоволення потреб у професійному самовизначенні.

Головними завданнями літніх шкіл є:

 • розвиток в учнів інтересу до науково-дослідницької, конструкторської, винахідницької діяльності, створення умов для змістовного дозвілля дітей;

 • виявлення та відбір школярів, які мають нестандартне творче мислення, здібності та нахили до наукової творчості, підтримка і подальший розвиток таких учнів;

 • формування у школярів навичок самостійного мислення, інтересу до сучасної науки, уявлення про специфіку наукової роботи;

 • залучення учнів до самоосвіти та самовдосконалення;

 • визначення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

 • створення ситуації особистісно орієнтованого навчання через безпосереднє спілкування та співпрацю вчених, аспірантів, педагогів, студентів і школярів (у тому числі робота у складі однієї дослідницької групи);

 • створення інтелектуального командного середовища, психологічно комфортного для кожної дитини клімату, формування навичок роботи в команді;

 • стимулювання діяльності педагогічних колективів щодо розвитку здібностей учнів МАН;

 • реалізація ідеї безперервної освіти шляхом підготовки обдарованих учнів для продовження навчання у вищих навчальних закладах.

 • оптимізація процесу відпочинку та оздоровлення, виховання й освіти обдарованих дітей засобами програмно-методичного і кадрового забезпечення, психолого-педагогічного супроводу;

 • підтримка інтелектуально обдарованих учнів, створення умов для реалізації їх творчих, інтелектуальних потреб;

 • формування гармонійно розвиненої, інтелектуальної, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої особистості;

 • сприяння зростанню в суспільстві престижу науково-дослідницької діяльності учнів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників.

Перебування обдарованих дітей у спеціально організованому інтелектуальному, соціокультурному середовищі (літній профільній школі) дає змогу реалізувати такі основні соціально-педагогічні функції:

  • освітню – навчання школярів на основі програм науково-дослідницького спрямування, отримання учнями нових знань;

  • розвивальну – розвиток критичного мислення і творчих здібностей дітей, формування дослідницьких вмінь і навичок до узагальнення та систематизації знань;

  • виховну – невимушене виховання дітей через їх залучення до національної та світової науки і культури, визначення на цій основі чітких моральних орієнтирів;

  • креативну – реалізація індивідуальних творчих інтересів та потреб особистості;

  • компенсаційну – засвоєння школярами напрямів діяльності, які поглиблюють і доповнюють основну (базову) освіту, створення умов для досягнення успіху в різних сферах діяльності;

  • рекреаційну – організація змістовного дозвілля як сфери відновлення психофізичних сил школярів;

  • профорієнтаційну – формування зацікавлення до соціально значущих видів діяльності, стимулювання професійного самовизначення дітей;

  • інтеграційну – створення єдиного освітнього простору, підвищення мотивації школярів;

  • соціалізації – засвоєння дітьми соціального досвіду, отримання ними навичок відтворення соціальних зв’язків та особистих якостей, необхідних для життя, індивідуальної та колективної самоідентифікації;

  • самореалізації – самовизначення школярів у соціально і культурно значущих формах життєдіяльності, переживання ними ситуацій успіху, відчуття особистої цінності; саморозвиток дітей.

Діяльність літніх шкіл має базуватися на основних принципах освіти: науковості і доступності; наступності й систематичності; гуманізації і демократизації; природовідповідності; культуровідповідності тощо.

Серед методів навчально-виховної діяльності у літніх школах мають домінувати продуктивні, активно-творчі, які передбачають самостійну й творчу діяльність школярів і мають на меті дати не лише певні знання, а й досвід їх самостійного здобування, використання у практичній діяльності, житті. При цьому необхідно зважати на напрям творчої і дослідницької діяльності учнів, тематику їх досліджень, експериментальних робіт.

У літніх школах можна використовувати методи колективної творчої діяльності, прикладні, індивідуальні; методи, які забезпечують варіативність застосування знань до вирішення особистих проблем учнів; методи, які допомагають школярам перенести знання у нові, нетипові ситуації; методи, які вчать самостійності у виконанні пошуку, дослідження, експерименту тощо.

До основних форм роботи з учасниками літніх шкіл належать колективні, групові та індивідуальні.

До колективних і групових форм можна віднести:

  • виступи перед учасниками школи провідних вчених, інтерактивні лекції;

  • лабораторно-практичні заняття, наукові семінари, круглі столи, дискусії за участю педагогів, вчених, фахівців;

  • організація спецкурсів, секцій, гуртків з поглибленого вивчення окремих тем предметів шкільного курсу, основ науково-дослідницької діяльності;

  • майстер-класи, психологічні тренінги;

  • наукові конференції, за результатами яких надаються рекомендації щодо подальшого проведення досліджень, публікації матеріалів;

  • проекти тощо.

Індивідуальними формами організації роботи літніх шкіл можуть бути:

  • виконання завдань науково-дослідницької, індивідуальної творчої роботи під керівництвом викладачів, аспірантів або студентів, які мають досвід організації науково-дослідницької роботи школярів;

  • індивідуальні консультації.

Літні школи можуть організовувати свою діяльність на виконання державного замовлення, запитів учнівських і педагогічних колективів за підтримки провідних вищих навчальних закладів і наукових установ.

Успішність проведення літніх шкіл залежить від створення належних організаційно-педагогічних та соціально-психологічних умов, урахування особливостей основних етапів їх діяльності.

Організацію роботи літньої школи рекомендується поділити на 3 етапи:

1) діагностично-прогностичний (організація підготовки проведення профільної зміни для обдарованих дітей: вивчення нормативно-правової бази, аналіз та забезпечення матеріально-технічних, організаційно-педагогічних, програмно-методичних, кадрових умов, розроблення програми школи, комплектування навчальних груп, залучення навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій тощо);

2) діяльнісний (організація навчально-виховної, науково-дослідницької та оздоровчо-дозвіллєвої діяльності);

3) констатувальний (підбиття підсумків роботи літньої профільної школи, аналіз та узагальнення матеріалів щодо реалізації завдань заходу, створення банку педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми в умовах літньої профільної школи; визначення перспектив її діяльності).

Одним з вагомих чинників ефективності навчання та розвитку обдарованої дитини під час перебування у літній школі є створення особистісно орієнтованого виховного простору та формування командного середовища.

Учасниками літніх шкіл можуть бути учні, які показують високі інтелектуальні досягнення у навчальній, науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності. До них належать учасники, призери і переможці інтелектуальних змагань різних рівнів, до яких входять: конкурси (очні, очно-заочні, заочні), предметні олімпіади, Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, виставки та виставки-конкурси інноваційних проектів, виставки та виставки-конкурси науково-технічного напряму, турніри, дистанційні конкурси, турніри (заочні та очно-заочні) тощо.

Навчально-виховний процес у літніх профільних школах має ґрунтуватися на психолого-педагогічних і науково-методичних засадах організації навчання, виховання та розвитку учнів. Педагогічна діяльність у літніх школах передбачає такі основні форми роботи з дітьми, як навчально-тематичні експедиції та екскурсії, лекції, практичні та лабораторні заняття, консультації, індивідуальна та самостійна роботи, інтелектуальні організаційно-масові заходи, контрольні заходи: контрольна робота, опитування, тестування, зустрічі з видатними вченими, діячами науки, освіти, культури, спортивні заходи тощо.

Навчально-виховний процес у літніх профільних школах організовують відповідно до навчальних планів і програм.

Зміст програм визначається метою формування компетентностей особистості: пізнавальної, практичної, творчої і соціальної.

Пізнавальна компетентність спрямована на поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів наук, ознайомлення з основами пошукової і дослідницької діяльності, методологією і методикою досліджень в обраній науковій галузі.

Практична компетентність передбачає: оволодіння навичками науково-дослідницької діяльності, вміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом; розуміння взаємозв’язків між природничими та гуманітарними науками; формування мовної культури, системно-логічного мислення.

Творча компетентність забезпечує: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток логічного і просторового мислення, творчих здібностей, здатності виявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до пошукової, науково-дослідницької діяльності, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Соціальна компетентність спрямована на розвиток моральних якостей, громадянської позиції, формування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, екологічної культури, наукової та пошуково-дослідницької ініціативи, прагнення до нових знань, потреби у творчому самовдосконаленні, ціннісного ставлення до себе та інших.

Зміст навчальних програм залежить від завдань щодо формування та розвитку вмінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, напряму їхніх наукових досліджень.

Оздоровчо-дозвіллєва робота в літніх школах передбачає гармонійне поєднання відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, художньо-естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю. Зміст, форми та методи роботи мають відповідати принципам ініціативи й самодіяльності школярів, демократії і гуманізму, розвитку національних і культурно-історичних традицій, пріоритетності загальнолюдських духовних досягнень і цінностей.

Однією з умов повноцінного оздоровлення та виховання дітей є раціональний режим їх перебування у літній профільній школі. Під час складання режиму беруть до уваги такі фактори, як розклад навчальних занять, природно-кліматичні умови, санітарно-гігієнічні вимоги до харчування та сну дітей. Режим дня необхідно розробляти таким чином, щоб школярі мали змогу проводити достатньо часу на свіжому повітрі, брати участь в оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходах, достатньо спали, повноцінно харчувалися. Для оптимального розподілу навантаження протягом дня та посилення оздоровчого ефекту доцільно чергувати види діяльності.

Різноманітна дозвіллєва діяльність сприяє розширенню діапазону інтересів дітей, фізичному і духовному оздоровленню. У зв’язку з цим рекомендується передбачити проведення різнопланових заходів:

  • тематичних, культурно-виховних конкурсів, вікторин, театральних, концертних дійств, спрямованих на виховання у дітей почуття національної самосвідомості, патріотизму, на популяризацію загальнолюдських і національних цінностей;

  • спортивних і туристичних змагань, подорожей, тематичних естафет;

  • конкурсів біологів, фізиків, математиків, екологів тощо, інтелектуальних та інтерактивних ігор;

  • випуск періодичних, стендових видань, роботу прес-центрів у рамках літньої школи.

Виховну роботу необхідно планувати з огляду на державні, народні свята, історичні й пам’ятні дати, що припадають на період літньої профільної школи. Так, складовою частиною прогулянок, походів, екскурсій є подорожі в минуле й теперішнє, які не лише знайомлять школярів з відомими історичними подіями, а й вчать розуміти їх взаємозв’язок, об’єктивно сприймати історію рідного народу.

Таким чином, організація літніх шкіл у всіх регіонах має забезпечити поштовх для удосконалення роботи з обдарованими дітьми, створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів, їх повноцінного відпочинку й оздоровлення.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон України «Про освіту»
Я, а головне безпосередньо впливає на дітей, є в центрі великої І нелегкої праці у формуванні нової генерації українців, яка спроможна...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон Закон України «Про запобігання корупції»
Національного агентства від 06. 09. 2016 року №18, від 30. 09. 2016 року №57 та від 03. 11. 2016 №106

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Закон України від 14 липня 2015 р. N 596-viii
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього...

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
Рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 29 червня 2006 р. «Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних...

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 05. 2009 р
Про підготовку школи до проведення змістовного відпочинку, оздоровлення та трудової зайнятості школярів під час літніх канікул 2009...

Закон України «Про виконавче впровадження»
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка