Пошук по сайту


Договір

Договір

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

ДОГОВІР

про відкриття карткового рахунка № ________________________________м.Київ ____.______.__________
Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”, далі – Банк, в особі заступника начальника Операційного управління Очеретної Олени Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 29.05.2009 №010-01/3798, з одного боку та

_____________________________________________________, паспорт: серія_____________ №_________________, виданий _______________________________________ _____._______._______р., реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________, далі – Клієнт, з іншого боку, який (а) є студентом Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про відкриття карткового рахунка, далі – Договір, про наступне. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1. Терміни, які використовуються в цьому Договорі, мають таке значення:

   1. Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням Картки.

   2. Авторизаційні ліміти – обмеження на проведення операцій з Карткою, встановлені Банком та/або Платіжними системами з метою обмеження ризиків несанкціонованого доступу до Карткового рахунка. Авторизаційні ліміти визначають максимальну загальну суму та кількість операцій, яку дозволяється здійснювати Держателю з використанням Картки за певний період.

   3. Банківський день – проміжок часу в межах робочого дня, протягом якого банки України приймають документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюють їх обробку, передачу та виконання.

   4. Банкомат (або АТМ) – банківський автомат самообслуговування, а саме програмно-технічний комплекс, що надає можливість Держателю здійснювати самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

   5. Витратна сума – гранична сума коштів, що доступна Держателям для здійснення операцій із застосуванням Карток. Розмір Витратної суми визначається, як сума залишку коштів на Картковому рахунку та розміру Ліміту (у разі, якщо Ліміт буде встановлено окремим договором між Сторонами) за винятком коштів на Картковому рахунку у розмірі Накопичувальної суми „Мої заощадження” та коштів, заблокованих (але не списаних) з метою подальшого виконання зобов’язань за операціями, здійсненими із застосуванням Картки.

   6. Дебетово-кредитна платіжна схема – умови, згідно з якими здійснюються операції з використанням Картки і які полягають у тому, що відповідні операції здійснюються у межах залишку коштів на Картковому рахунку, а у разі їх відсутності або недостатності для проведення операції – за рахунок Кредиту та/або Овердрафту.

   7. Держатель – фізична особа, яка на законних підставах використовує Картку для ініціювання переказу коштів з Карткового рахунка або здійснює інші операції із застосуванням Картки. У рамках цього Договору Держателями є Клієнт та Довірені особи.

   8. Довірена особа – фізична особа, якій Клієнт дозволив здійснення операцій з використанням Додаткової картки. Ініціювання переказу коштів з Карткового рахунка або здійснення інших операцій із застосуванням Додаткової картки Довіреною особою вважається правомірним використанням Додаткової картки. Здійснені Довіреною особою операції із застосуванням Додаткової картки вважаються операціями, здійсненими за дорученням Клієнта. Реквізити Довірених осіб визначено у заявах Клієнта, наданих до Банку.

   9. Додаткова картка – Картка, яка емітована на ім’я Клієнта або Довіреної особи.

   10. Еквайр – юридична особа – член Платіжної системи, яка здійснює Еквайринг.

   11. Еквайринг – послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням Електронних платіжних засобів у Платіжній системі.

   12. Електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його Держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні Держателю кошти та ініціювати їх переказ.

   13. Емісія – проведення операцій з випуску Карток певної Платіжної системи.

   14. Емітент – банк, що є учасником Платіжної системи та здійснює Емісію Карток.

   15. Інформаційно-транзакційний термінал (або ІТМ) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю здійснити самообслуговування за операціями переказу коштів з Карткового рахунка на інші рахунки в Банку, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями такого комплексу.

   16. Картка – Електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством України порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання Держателем переказів коштів з Карткового рахунка з метою оплати вартості товарів, робіт і послуг, перерахування коштів на рахунки Держателя або рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах фінансових установ та у Банкоматах, а також здійснення інших операцій, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. Під терміном „Картка” у цьому Договорі маються на увазі усі Електронні платіжні засоби, що застосовуються Клієнтом та Довіреними особами для здійснення операцій за Картковим рахунком. Поняття „Картка” включає в себе поняття „Основна картка” та „Додаткова картка”.

   17. Кредит – позичковий капітал Банку у грошовій формі, що надається Банком Клієнту у тимчасове користування для проведення Держателем операцій за Картковим рахунком понад залишок власних коштів Клієнта на Картковому рахунку за умови укладення між Сторонами відповідного окремого договору. Умови надання та повернення Кредиту визначаються таким договором, укладеним між Сторонами (у разі його укладення).

   18. Код CVV2 та Код CVC2 – тризначний код перевірки справжності Картки, який наноситься на стрічку для підпису Держателя, та використовується як захисний елемент при проведенні транзакцій з використанням лише реквізитів Картки без її фізичного використання (наприклад, в мережі Інтернет).

   19. Ліміт – максимальна сума коштів, визначена окремим договором між Банком та Клієнтом (у разі його укладення), у межах якої Клієнт отримуватиме Кредит.

   20. Накопичувальна сума „Мої заощадження” – частина коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, можливість використання яких обмежена Держателем за допомогою функцій Банкомата та/або ІТМ та/або Систем дистанційного обслуговування з метою отримання доходів у вигляді процентів, нарахованих на таку суму, за процентною ставкою, визначеною Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, які є додатком № 3 до цього Договору (далі – Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка). Накопичувальна сума „Мої заощадження” є недоступною для використання Клієнтом до моменту, коли у порядку, визначеному цим Договором, буде знято встановлене Держателем обмеження на використання відповідних коштів.

   21. Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається Банком Клієнту у разі, якщо сума операції за Картковим рахунком перевищує розмір Витратної суми (зокрема, у випадках, коли операції здійснюються без Авторизації, коли розрахунки за операцією виконуються у валюті, відмінній від валюти Карткового рахунка тощо). Розмір Овердрафту складає різницю між сумою відповідної операції за Картковим рахунком та розміром Витратної суми.

   22. Основна картка – Картка, що емітована на ім’я Клієнта. У випадку, якщо на ім’я Клієнта емітовано декілька Карток і всі вони є чинними, Основною карткою є та з них, яка емітована раніше, при цьому всі інші Картки вважаються Додатковими картками. Починаючи з наступного дня після втрати чинності Основною карткою Додаткова картка, яка емітована наступною після такої Основної картки, стає новою Основною карткою.

   23. ОрганізаціяКиївський національний економічний університет імені В.Гетьмана. Між Організацією та Клієнтом укладено договір, на підставі якого Організація щомісячно зараховує на Картковий рахунок кошти у якості стипендії та інших виплат Клієнту, які не суперечать законодавству України.

   24. Персональний ідентифікаційний номер (або ПІН-код) – цифровий код, відомий тільки Держателю і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням Картки.

   25. Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.

   26. Платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операціями із застосуванням Картки. На підставі Платіжного повідомлення визначається вид операції та сума коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані Емітента, Еквайра та інші дані, визначені правилами Платіжної системи.

   27. Платіжний термінал (або POS-термінал) – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операціями із застосуванням Картки. Платіжний термінал може бути банківським і торговельним, з’єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документів за операціями із застосуванням Картки друкувальним пристроєм цього засобу.

   28. Система дистанційного обслуговування – програмний комплекс, що передбачає надання Банком послуг з розрахункового обслуговування на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта в електронній формі.

   29. Стоп-список – перелік Карток, складений за певними їх реквізитами, по яких Банком встановлена заборона на надання авторизаційного дозволу на проведення операцій.

   30. Строк дії Картки (або Строк дії Основної картки) – строк, що починається у день видачі Банком Картки (Основної картки) Держателю і закінчується у дату, зазначену на Картці (Основній картці), або раніше – у випадках, коли використання Картки (Основної картки) припиняється (повернення Картки (Основної картки) Банку, втрати Картки (Основної картки) тощо).

  2. Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються в значенні, визначеному Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та іншими нормативно-правовими актами. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. У рамках цього Договору Банк на підставі заяви Клієнта, яка є додатком № 1 до цього Договору (далі – Заява), а також інших документів, визначених вимогами чинного законодавства України та нормативних документів Банку, відкриває Клієнту поточний рахунок № _____________________________ (далі – Картковий рахунок), проводить за цим рахунком операції, визначені положеннями чинного законодавства України, нормативними документами Банку та цим Договором, видає Клієнту Картку (Картки), яка зазначена у Заяві, а також надає інші банківські послуги (далі разом – Банківські послуги), а Клієнт зобов’язується оплачувати Банківські послуги на умовах, визначених цим Договором, у тому числі згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

  2. Операції за Картковим рахунком проводяться Банком за Дебетово-кредитною платіжною схемою.

  3. Проведення за Рахунком операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності Клієнта, забороняється. Інші обмеження прав Клієнта щодо розпоряджання коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, допускається лише у випадках, встановлених чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються з тим, що не вважається обмеженням прав Клієнта щодо розпоряджання коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, відмова Банку від вчинення для Клієнта окремих операцій за цим рахунком, якщо така відмова обумовлена вимогами чинного законодавства України та/або положеннями цього Договору.

  4. За користування Овердрафтом Клієнт зобов’язаний щомісячно сплачувати Банку проценти, нараховані Банком за процентною ставкою, визначеною Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Облік коштів на Картковому рахунку здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка.

  2. Поповнення Карткового рахунка здійснюється у безготівковій або готівковій формі без застосування Картки або із застосуванням Картки через POS-термінали, а також через Банкомати, які підтримують такі функції. При цьому зарахування коштів на Картковий рахунок виконується Банком у день здійснення операції поповнення Карткового рахунка, якщо ця операція буде виконана в межах системи Банку у Банківський день не пізніше 12:00, та не пізніше наступного Банківського дня за днем виконання операції поповнення Карткового рахунка, якщо ця операція буде виконана після 12:00 Банківського дня, у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця. Зарахування на Картковий рахунок коштів, переказаних з іншого банку, виконується у строки, визначені Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

  3. Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка можуть бути змінені за згодою Сторін. Відповідне погодження змін до Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка здійснюється шляхом повідомлення Банком Клієнта про внесення таких змін (включення відповідної інформації у виписку за Картковим рахунком не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня введення в дію таких змін вважається належним повідомленням Клієнта). При цьому, зміни вважаються погодженими Клієнтом, якщо він не повернув усі Картки до Банку до дня введення в дію зазначених змін.

  4. Банк щомісячно формує виписки за Картковим рахунком (за попередній місяць). У таких виписках зазначається інформація про операції за Картковим рахунком, залишок коштів на Картковому рахунку та суми заборгованості за Овердрафтом. Крім того, у виписках за Картковим рахунком може надаватися інформація, що стосується правовідносин Сторін за цим Договором, у тому числі щодо зміни Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка, умов використання Карток, вимог щодо повернення Карток тощо (включення відповідної інформації у виписку за Картковим рахунком вважається належним повідомленням Клієнта). У разі неотримання Клієнтом виписок з будь-яких причин вважається, що Банк повідомив Клієнту інформацію, що повинна була бути включена у відповідні виписки.

  5. Додаткові виписки за Картковим рахунком, обробка запитів, копії платіжних документів, які підтверджують платежі, видаються на підставі заяв Клієнта. Надання Банком відповідних послуг підлягає оплаті Клієнтом згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

  6. Основні та Додаткові картки є власністю Банку і повинні бути повернуті у Банк за його першою вимогою.

  7. Картки можуть використовуватися лише упродовж Строку їх дії, а у разі внесення їх у Стоп-список – до часу внесення їх у цей список.

  8. Цим Клієнт доручає Банку надавати належним чином уповноваженим представникам Організації Картки з ПІН-конвертами, емітовані на ім’я Клієнта, та виписки за Картковим рахунком для подальшої їх передачі такими представниками Клієнту, а також емітувати нові Картки на ім’я Клієнта на підставі письмових звернень Організації у Банк (у тому числі, з метою продовження строку дії Карток).

  9. У випадку звільнення Клієнта з Організації, Клієнт повинен протягом 3 (трьох) Банківських днів за днем звільнення надати до Банку заяву про закриття Карткового рахунка або укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору для оформлення приватної платіжної картки. У разі, якщо Клієнт не вчинить вказані дії протягом цього 3-денного періоду, наступного Банківського дня після закінчення цього періоду, Банк має право внести Картки до Стоп-списку.  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про спільну освітню діяльність
Хаі) в особі ректора Кривцова В. С., який діє на підставі Статуту, (далі Сторони) керуючись положеннями Цивільного кодексу України,...

Типовий договір на розподіл природного газу
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Повідомлення
Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка Київської області виконується дп удндіпм «Діпромісто» на замовлення виконкому...

Договір між Україною та Республікою Узбекистан про економічне співробітництво на 1999-2008 роки
Керуючись Договором про дружбу І подальше поглиблення всебічного співробітництва між Україною та Республікою Узбекистан від 19 лютого...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка