Пошук по сайту


Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової фізики І астрономії у 2013 2014 н р

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової фізики І астрономії у 2013 2014 н р

Інструктивно-методичні рекомендації щодо

викладання інваріантної складової фізики і астрономії у 2013 - 2014 н. р.

У 2013-2014 навчальному році вивчення фізики та астрономії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами: 7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005; 8 – 9 класи з поглибленим вивченням фізики – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням фізики (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009). 10 – 11 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Фізика. Астрономія. (Київ, 2010) Програми факультативів та курсів за вибором – Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. Організація навчання фізики та астрономії в 2013-2014 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»). Нижче наведено розподіл кількості годин

(тижневе навантаження) на вивчення фізики в основній і старшій школі:


7 клас   

8 клас    

8 клас (поглиблене вивчення фізики)

9 клас     

9 клас (поглиблене вивчення фізики) 

10 клас

11 клас

рівень стандарту

академічний рівень 

профільний рівень 

рівень стандарту

академічний рівень 

профільний рівень 

1

222

3

6

2

3

6
У 7 класі фізика може вивчатися протягом навчального року (по 1 годині на тиждень) або протягом одного семестру (по 2 години на тиждень). Астрономія вивчається в 11 класі за однією з двох програм: програмою, що об’єднує академічний рівень та рівень стандарту (розраховану на 17 годин), або за програмою для профільного рівня (розраховану на 35 годин). У процесі викладання астрономії за програмою рівня стандарту, академічного рівня як ілюстративний матеріал можна використовувати зображення астрономічних об’єктів, відеофрагменти розміщені на сайтах астрономічних обсерваторій. Наприклад, на сайті Європейської південної обсерваторії (http://www.eso.org/public/). Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Вивчення фізики за програмою, розробленою до нового державного стандарту розпочнеться у 2015/2016 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо викладання

варіативної складової з фізики і астрономії у 2013/2014 н.р.

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки і методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки і виробничих технологій, визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фізики.

Фізика вивчається як обов’язковий предмет у 7-11-х класах – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.
У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням  фізики, у варіативній частині слід передбачити курси за вибором, факультативи, які поглиблюють і доповнюють зміст курсу фізики та астрономії.
Якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант на­вчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

Програма  академічного рівня навчання фізики передбачає більш глибоке засвоєння фізичних законів і теорій, оволодіння навчальним матеріалом, необхідним для широкого застосування у поясненні природних явищ, цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу, розуміння значення і місця фізики і астрономії в структурі природничих наук. Її зміст достатній для продовження вивчення цих предметів у вищих навчальних закладах.
Програма профільного навчання фізики передбачає систематизоване вивчення основних фізичних теорій, формування світогляду і наукового стилю мислення учнів на основі фізичної картини світу, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення фізичного знання на рівні, необхідному для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні фізичної освіти.

Курси за вибором, факультативи дають можливість учням випробувати власні сили в фізиці та астрономії, а їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

Звертаємо особливу увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 1/9-592 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

Відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп… загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості – 4 учні.

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує для практичного використання такі програми:з/п

Назва програми (циклу програм)

Клас (и)

Напрями підготовки, для яких рекомендовано

Кількість годин

1

ОлексієвичН. JI. «Фізика дивовижного»

6-7

пропедевтичний (світоглядний курс)

35

2

Ліскович 0. В. «Деякі питання з історії механіки»

8-9

допрофільна підготовка

(культурно-історичний

курс)

17

3

Шигонова 0. П. «Фізика в авіації та космонавтиці»

8-11

допрофільна та профільна підготовка

цикл програм

4

Розвиток авіації та космонавтики в Україні. Астрономічні основи аеронавігації

8-11

культурно-історичний та прикладний курс

17

5

Фізика атмосфери. Гідро- і аеростатика

8-11

прикладний курс

17

6

Елементи статики й розрахунок сил, що діють на літак. Конструкція літака. Розрахунки на міцність

10-11

прикладний та допрофесійний курс

17

7

Авіаційне матеріалознавство. Основи аеродинаміки

8-11

прикладний та допрофесійний курс

17

8

Основні положення динаміки польоту

10-11

курс поглибленого вивчення

12

9

Гіроскопічні явища та гіроскопи

10-11

курс поглибленого вивчення

12

10

Авіаційні двигуни, їхні конструкції й прин­ципи роботи

8-11

прикладний та допрофесійний курс

10

11

Рух у полі центральних сил

10-11

курс поглибленого вивчення

10

12

Механіка тіл змінної маси

10-11

курс поглибленого вивчення

10

13

Сучасна космонавтика. Авіаційні вищі навчальні заклади України

8-11

культурно-історичний та допрофесійний курс

14

14

ГасановаІ. В., ДумаО. М. «Класичні біофізичні дослідження. Історія зародження та розвитку життя»

9

допрофільна підготовка

(культурно-історичний

курс)

17

15

Гринюк О.М., Скороход C.B. «Людина і Кос­мос»

10-11

профільна підготовка (культурно-історичний курс)

35

16

Чуйко 0. В., Терещенко В. А. «Фізика живої природи»

10-11

профільна підготовка - природничий напрям (прикладні курси та курси поглибленого вивчення)


17

17

Біомеханіка

10-11

17

18

Молекулярна біофізика

10-11

17

19

Електричні та звукові явища в живій природі

10-11

17

20

Оптичні явища та радіаційна біофізика

10-11

17

В програмах вказано перелік підручників і посібників, якими потрібно користуватись при викладанні варіативної складової.

Інтернет – семінар для вчителів фізики «Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничами технологіями», «Фізика та її зв’язок з іншими науками. Сучасний погляд»

Вимоги до оформлення матеріалів:

-         шрифт Тіmes New Roman, кегль14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац -1см, поля – 2см, редактор Word;

-         обсяг статті – до 10 сторінок формату  А-4;

-         вказати: прізвище ім’я, по – батькові автора та повну назву навчального закладу;

коротка анотація матеріалу (до 5 рядків) (короткий виклад змісту статті); Бажано підготувати до вказаної теми цифрові ресурси: електронний посібник, презентації, поділитися власним досвідом чи описати методику  використання   саме на уроках природничих дисциплін.

Матеріали для участі в Інтернет – семінару просимо надсилати до 20 травня  за адресою.

Alfira.kirdun@mail.ru

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізики в 2013-2014 навчальному році. Фізика, астрономія
У 2013-2014 навчальному році вивчення фізики та астрономії здійснюватиметься за навчальними планами, зазначеними у листі Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Навчання фізики та астрономії в 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивченння фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивченння фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Нова структура фізичної освіти передбачає вивчення в 7-9 класах основної школи закінченого курсу фізики, що включає всі елементи...

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2013/2014 н р

Методичні рекомендації Навчальні програми : 7-9 класи «Фізика. Астрономія.»
У 2013/2014 н р міське методичне об’єднання вчителів фізики й астрономії буде працювати над вирішенням проблеми

Методичні рекомендації щодо викладання Географії у 2014-2015н р

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка